Inne formy wsparcia: usługi asystenckie, dowóz książki do domu, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Usługi asystenckie polegają na asystowaniu, wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach takich jak np.: przemieszczanie się po za domem, w tym środkami komunikacji publicznej, wizyta w urzędzie, u lekarza, w sklepie, kinie, na basenie. Asystent pomoże w zrobieniu zakupów - przy założeniu że  osoba niepełnosprawna będzie również czynnie w nich uczestniczyć, pomoże w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki, przeczyta czasopisma lub książkę, pomoże napisać pismo do urzędu lub zapakować prezent.

Do korzystania z usług asystenta są uprawnione osoby spełniające łącznie następujące warunki:

* zamieszkanie na terenie miasta Poznania;

* ukończenie co najmniej 18 roku życia w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na usługi asystenta;

* orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

* posiadanie całkowitej lub częściowej zdolności do czynności prawnych;

* faktyczna możliwość zakomunikowania asystentowi swojej woli werbalnie w języku polskim, w języku migowym lub przy pomocy alternatywnych metod komunikacji (np. piktogramów);

* rozliczanie w Poznaniu podatku dochodowego od osób fizycznych przez okres co najmniej jednego roku.

Do zakresy usług nie wchodzą usługi opiekuńcze np.: rehabilitacja, pielęgnacja zalecona przez lekarza lub czynności higieniczne.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z:

POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44


Wypożyczanie oraz dowóz książek do domu

Biblioteka Raczyńskich w ramach usługi "Czytanie bez barier" oferuje możliwość dowozu zamówionych książek, audiobooków oraz filmów do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W programie uczestniczą 4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:

*     Filia 2,  os. Oświecenia 59

*     Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27

*     Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120

*     Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek, 2 książki mówione i 2 jednostki innych multimediów (film lub muzyka). Książki (także mówione) wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmy i muzykę na 14 dni. Okres wypożyczenia zbiorów (poza filmami i muzyką) może być przedłużony (przed upływem terminu zwrotu) o 30 dni. Maksymalnie można dokonać 2 przedłużeń.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z:

POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44


Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70 r. na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dot. sytuacji materialno - bytowej. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a osobą wypożyczającą.

Umowa zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy.

Wszystkie formalności związane z odbiorem, zwrotem i korzystaniem z usługi odbywają się w siedzibie Caritas ul. Rynek Wildecki 4a.

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się:

POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej