Miasto Poznań ogłasza konkurs "Poznań dostępny - 2019"

Konkurs kierowany jest do instytucji, firm, organizacji społecznych i osób prywatnych podejmujących inicjatywy i działania na rzecz stworzenia osobom niepełnosprawnym i starszym optymalnych warunków życia w środowisku miejskim.

Ideą konkursu jest promocja dobrych praktyk i inspirowanie do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności Poznania dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Konkurs ma również na celu promocję w środowisku lokalnym postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad projektowania uniwersalnego.

obrazek
obrazek

Zasady zgłoszenia:

1. Zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą dokonać pełnoletnie osoby oraz stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki organizacyjne. Jeden podmiot może zgłosić kilka projektów.

2. Podmiotami nagradzanymi będą osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

3. Do konkursu należy zgłaszać dobre praktyki, które są działaniami w trakcie realizacji lub zakończonymi w latach 2017-2019.

4. Konkurs finansowany jest z budżetu Miasta Poznania.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laureaci nagradzani będą w następujących obszarach i kategoriach:

1. "Budownictwo dostępne":

a) obiekty użyteczności publicznej (np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług),

b) przestrzeń publiczna;

2. "Dostępna kultura i sport":

a) wydarzenia kulturalne lub sportowe,

b) obiekty kulturalne lub sportowe (w tym rekreacyjne);

3. "Innowacje":

a) innowacyjne projekty i wydarzenia społeczne,

b) innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie;

4. "Osobowość roku" - osoby mające osiągnięcia wpływające na poprawę jakości życia osób z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie następujących dokumentów:

1. Pisemnego zgłoszenia (wniosku) w wersji papierowej oraz elektronicznej.

2. Prezentacji (PowerPoint) zapisanej na płycie CD/DVD lub pamięci USB.

 Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub złożyć osobiście w jego siedzibie (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu, do 16 grudnia 2019 r. z dopiskiem: Konkurs "Poznań dostępny - 2019".

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzona data złożenia przesyłki. Wszelkie zgłoszenia złożone po 16 grudnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 Kapituła konkursu dokona oceny projektów w terminie do 31 stycznia 2020 r.

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie na uroczystej gali w pierwszej połowie 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Poznań dostępny - 2019" znajdują się pod linkiem: http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/890-2019-p,NT0015E37A/