Wybory Prezydenta RP 2020

Udział wyborców z niepełnosprawnościami

obrazek
obrazek

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
  2. właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
  3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
  4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
  5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach;
  6. warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Miasta Poznania telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.
Informacje te są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek, w przypadku dopisania do spisu wyborców w obwodach na terenie Poznania, składa się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej 23 czerwca 2020 r.
Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem (7 lipca 2020 r.).
Więcej informacji na temat dopisania do spisu wyborców w Poznaniu oraz wzory dokumentów znajdują się w BIP.

Głosowanie przez pełnomocnika
Jeśli najpóźniej w dniu wyborów kończysz 60 lat albo posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu najpóźniej do 19 czerwca 2020 r., a w przypadku ponownego głosowania (II tura) najpóźniej do 3 lipca 2020 r., złóż wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego głosowania skutkuje także na dzień ponownego głosowania (II tura).
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w twoim miejscu zamieszkania lub w innym miejscu na terenie Miasta Poznania, jeżeli zwrócisz się o to we wniosku.
UWAGA: Masz prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez:
złożenie oświadczenia w Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub
doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej w dniu wyborów.
Więcej informacji o głosowaniu przez pełnomocnika, wzory dokumentów oraz informacje o miejscu składania dokumentów znajdziesz w BIP.

Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.
Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym znajdziesz na stronie Miasta, w BIP oraz na stronie PKW

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny.
Natomiast obwodowa komisja wyborcza jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Więcej informacji o wyborach  znajdziesz na stronie Miasta