Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Poznaniu

Opis

Cele:

  1. Działalność charytatywna na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
  2. Działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
  3. Rozwój i popularyzowanie sztuki i sportu osób z niepełnosprawnością.
  4. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością
  5. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Formy:

  1. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.
  2. Organizowanie i prowadzenie usług doradczych, grup wsparcia, grup twórców niepełnosprawnych, zawodów sportowych, obozów rekreacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  3. Organizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych oraz imprez kulturalno-integracyjnych.
  4. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób z niepełnosprawnością odnośnie warunków życia i rehabilitacji oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością.
Wróć do listy

sieci społecznościowe