Rehabilitacja społeczna wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Bariery w komunikowaniu się - oznaczają ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne - oznaczają bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych następuje poprzez wsparcie w formie dofinansowania, o które każda osoba niepełnosprawna może się ubiegać, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Z przyznanego dofinansowania można zakupić sprzęt lub usługi, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktowanie się z otoczeniem, np. dostawa, zakup i montaż transportera schodowego (schodołazu); dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych; zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) do furtki w ogrodzeniu zewnętrznym, do bramy garażowej/wjazdowej dla Wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają i prowadzą samodzielnie samochód; zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, zakup łóżka rehabilitacyjnego.

Należy pamiętać, że jeżeli uzyskało się w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku wsparcie na ten cel, to dofinansowanie nie będzie przysługiwało.

Osoba niepełnosprawna, chcąc uzyskać powyższe wsparcie, powinna złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nadto należy liczyć się z tym, że co najmniej 5% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi będzie trzeba ponieść z własnych środków.

Wszystkie wnioski można pobrać przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 11 oraz 9 w ramach godzin urzędowania lub pobrać ze strony
www.mopr.poznan.pl z zakładki "Sekcja rehabilitacji"- druki do pobrania.


Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Osoba z niepełnosprawnościami może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty

     * 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

     * 65% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W ramach dofinansowania można zakupić m.in.: rower rehabilitacyjny-stacjonarny, materac do ćwiczeń, piłkę lekarską, drabinki gimnastyczne, bieżnię rehabilitacyjną, drążki gimnastyczne, komputery z oprogramowaniem specjalnym (np. oprogramowanie logopedyczne, powiększające tekst).

Osoba z niepełnosprawnościami, chcąc uzyskać powyższe wsparcie, powinna złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nadto należy liczyć się z tym, że będą wymagane jeszcze inne dokumenty, a przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z aktualnym cennikiem różnych sprzętów rehabilitacyjnych np. w sklepach z takim sprzętem lub za pośrednictwem Internetu.


Likwidacja barier architektonicznych

Dla osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w poruszaniu się, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ponadto są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Należy pamiętać, że osoba z niepełnosprawnościami, chcąc uzyskać powyższe wsparcie, powinna złożyć odpowiedni wniosek, zgodę właściciela mieszkania lub budynku i przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nadto należy liczyć się z tym, że co najmniej 5% kosztów zakupu sprzętu lub wykonania robót będzie trzeba ponieść z własnych środków. Dofinansowanie nie będzie obejmować wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku.

Sprzęt, który chcemy kupić lub roboty, które chcemy wykonać, muszą mieć na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem np. wykonanie podjazdu, zlikwidowanie progów w mieszkaniu, dostosowanie łazienki do potrzeb wynikających z danego rodzaju niepełnosprawności. Każdy proponowany wydatek należy uzasadnić i wskazać, że ma to związek przede wszystkim z naszą niepełnosprawnością. Dofinansowanie nie jest przewidziane dla osób, które po prostu chcą sobie wyremontować mieszkanie. Korzystają te osoby, które mają realne potrzeby i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Ostateczny zakres wydatków określi protokół sporządzony podczas wizji lokalnej w danym lokalu.


Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoba z niepełnosprawnościami może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

     * 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

     * 65% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać do:

     * 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

     * 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

W ramach dofinansowania można zakupić na podstawie zlecenia właściwego ze względu na rodzaj niepełnosprawności lekarza m.in.: wózki inwalidzkie, protezy kończyn dolnych i górnych, pionizatory, aparaty słuchowe, wkładki do aparatów, obuwie ortopedyczne, gorsety, kołnierze, laski, kule, balkoniki, soczewki okularowe, lupy, pomoce optyczne, pasy ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe.

Osoba z niepełnosprawnościami, chcąc uzyskać powyższe wsparcie, powinna złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę  realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, fakturę "proforma" (ofertę) określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz  kserokopią  zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjętego do realizacji. Nadto należy liczyć się z tym, że będą wymagane jeszcze inne dokumenty, a przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z aktualnym cennikiem różnych środków np. w sklepach z takim zaopatrzeniem lub za pośrednictwem Internetu.


Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest poprawa psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, a także pobudzenie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz zainteresowań osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi:

     * 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

     * 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

     * 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

     * 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

* 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Osoba z niepełnosprawnościami, chcąc uzyskać powyższe wsparcie, powinna złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pamiętaj, że konkretny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wybierasz dopiero po uzyskaniu dofinansowania, a turnus rehabilitacyjny to nie pobyt w sanatorium. W kwestii pobytu w sanatorium należy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia.


Program Aktywny Samorząd

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski przyjmowane są od początku roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Pomoc co do zasady może być udzielana danej osobie nie częściej niż co 3 lata, chyba że sytuacja danej osoby zmieni się wskutek pogorszenia stanu zdrowia, czy innych zdarzeń losowych.

Wszystkie wnioski można pobrać przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 11 oraz 9 w ramach godzin urzędowania lub pobrać ze strony
www.mopr.poznan.pl - kafelek "Aktywny Samorząd"- druki do pobrania.


Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

     * osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

     * rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Należy pamiętać, że okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


Zasiłek stały przysługuje:

     * pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

     * pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej