Udogodnienia w wyborach. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Udogodnienia w wyborach

W Poznaniu szczegółowe informacje wyborcy niepełnosprawni mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu POZnan*Kontakt : 61 646 33 44

Usługi umożliwiające uzyskanie informacji potwierdzającej wpisanie do spisu wyborców i o siedzibie obwodowej komisji wyborczej komisji wyborczej.
Wyborca może uzyskać informacje:

* poprzez Internet: https://www.um.poznan.pl/mim/forms/wso_voters.html;

* telefonicznie:

* wysyłając sms z nr PESEL na nr: 4320,

* dzwoniąc na nr 61 656 33 44 i podając operatorowi POZnan*Kontakt adres zamieszkania.

W przypadku wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności kodeks wyborczy przewiduje dwie specjalne formy udziału w głosowaniu, tj.: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.

Głosowanie korespondencyjne (Dział 1. Rozdział 6a, art. 53a - 53l, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski).

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym ww. oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Pakiet wyborczy może zostać odebrany od wyborcy niepełnosprawnego przez przedstawiciela operatora. Przesyłka jest zwolniona z opłat pocztowych.

Głosowanie przez pełnomocnika (Dział 1. Rozdział 7 art. 54 - 57, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy
(prezydenta miasta), w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa powinien zawierać:

* nazwisko i imię (imiona)

* imię ojca

* datę urodzenia

* numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego

* adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być * udzielone pełnomocnictwo do głosowania

* oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Zakazane jest też udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Każdy wyborca na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej ma prawo otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

W Poznaniu zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (ul. Libelta 16/20).

Urząd Miasta Poznania wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania do 2 dnia przed dniem wyborów.

Każdy wyborca, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Poznania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (ul. Libelta 16/20), najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta Poznania.

Lokale wyborcze

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostępna jest w:

* Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.poznan.pl

* obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania o numerach i granicach obwodów głosowania.

Dzień Wyborów

Dojazd do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby w wieku 75+ (poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach) w dniu wyborów będą mogły skorzystać z nieodpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Zamiar skorzystania z transportu należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 646 33 44. Urząd Miasta poda na dwa tygodnie przed wyborami  do publicznej informacji komunikat  dot. warunków skorzystania z nieodpłatnego transportu.

Wyborcy z niepełnosprawnością na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć wyłącznie techniczny charakter.

Urząd Miasta Poznania zapewni wyborcom w dniu wyborów pomoc wyborcom niesłyszącym lub niemym w zakresie kontaktu z obwodową komisją wyborczą za pomocą tłumacza języka migowego. W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z zainteresowanym wyborcą, tłumacz języka migowego uda się do wskazanej obwodowej komisji wyborczej, o wyznaczonej godzinie, w celu udzielenia pomocy wyborcy.

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Osoby niewidome lub słabowidzące w dniu wyborów w lokalach wyborczych (oraz, w przypadku głosowania korespondencyjnego w przesłanym pakiecie wyborczym) mogą otrzymać Nakładki Braille"a na karty do głosowania.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z

Krajowym Biurem Wyborczym, Delegatura w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93

tel. 61 854 13 35

e-mail: poznan@kbw.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej