Ulgi i uprawnienia w komunikacji miejskiej. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Komunikacja miejska

Przejazdy bezpłatne

Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu uprawnione są osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia) oraz ich opiekunowie, na podstawie poniższych dokumentów:

     * ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymację, z jednym z następujących stwierdzeń: całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności, I grupa inwalidztwa wydane przez uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

     * ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej dla osób w wieku do 26. roku życia, wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

     * ważną legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne,

     * ważną legitymację uprawniającą do przejazdów na trasie miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania dla opiekunów uczniów posiadających legitymacje szkolne, wystawione na podstawie legitymacji szkolnej ucznia i dowodu tożsamości opiekuna przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. wraz z dowodem tożsamości,

     * ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymację stwierdzającą całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu niesprawności narządu wzroku (II grupa inwalidztwa), wydane przez uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów specjalnych socjalnych uprawnione są osoby pobierające:

     * zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne, posiadające ważną decyzję wydaną przez właściwy organ w Poznaniu, w trakcie przejazdów w granicach Poznania, lub na podstawie ważnej decyzji wydanej przez właściwe organy na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi, w trakcie przejazdów na terenie miejscowości zamieszkania osób uprawnionych objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

     * rentę socjalną, posiadające ważną decyzję lub ważną legitymację osoby uprawnionej do renty socjalnej albo aktualny odcinek renty socjalnej, wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, w trakcie przejazdów w granicach Poznania lub w trakcie przejazdów na terenie miejscowości zamieszkania osób uprawnionych objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Ważne:

Przysługuje także w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi.

Przejazdy ulgowe - 50%

Do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu uprawnione są osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważną legitymację, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

     *  całkowita niezdolność do pracy,

     *  umiarkowany stopień niepełnosprawności,

     *  II grupa inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z:

Zarządem Transportu Miejskiego, Biuro Obsługi Klienta

60-770 Poznań, ul. Matejki 59

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8:00-15:30

tel. 61 646 33 44 (POZnan* Kontakt)

Stanowisko Biura Obsługi Klienta w Punkcie Obsługi Klienta pod

Rondem Kaponiera (poziom -1)

Czynne:

poniedziałek- piątek 9:30-17:00

strona internetowa: www.ztm.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej