VI sesja RMP

Sesja Rady Miasta w dniu 9 lipca była ostatnią przed wakacyjną przerwą. Kolejna sesja odbędzie się 3 września, a związane z nią posiedzenia komisji merytorycznych zaczną być zwoływane pod koniec sierpnia.

Sala sesyjna Rady Miasta Poznania, pusta, widoczne stanowiska radnych i zdobiące sufit zabytkowe freski - grafika artykułu
Fot. Grzegorz Dembiński

Na początku sesji przewodniczący Rady Grzegorz Ganowicz wspomniał o sytuacji związanej z problemem wejścia na komisję przez radnych i dziennikarzy (nie wynikało to z działań nikogo z Rady Miasta). Przewodniczący podkreślił, że ta sytuacja nie powinna się wydarzyć, a posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców i mediów.

Rada przyjęła kilka uchwał nazewniczych. Skwer na Łacinie ma otrzymać imię Zbigniewa Wodeckiego - kompozytora, piosenkarza, multiinstrumentalisty. Skwerowi na Wzgórzu św. Wojciecha proponuje się nadać imię upamiętniające Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania - najstarsze towarzystwo kulturalne działające w Poznaniu, założone 14 grudnia 1922 roku (inicjatorami byli prezydent Poznania Cyryl Ratajski oraz Zygmunt Zaleski dyrektor Urzędu Statystycznego). Na Łazarzu droga wewnętrzna na otrzymać nazwę Szwadronowa, a ulica nazwę Kawaleryjska. Nazwy nawiązują tematycznie do ulic już istniejących. Na Ławicy proponuje się dla ulicy nazwę Pośród Drzew, a dla dwóch dróg wewnętrznych nazwy Śpiewu Ptaków oraz Pod Lasem.

Podjęto uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - grupy drzew "Fifne wierzby" przy ul. Wrońskiego/Krauthofera. Radny Andrzej Rataj pytał czy istnieją zagrożenia w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi (mieszkaniowymi) na tym terenie. Urząd Miasta wyjaśnił, że po dokładnej analizie dendrologiczno-hydrologicznej ustalono, że takiego zagrożenia nie będzie. Radna Magdalena Antolczyk poprosiła o przygotowanie odpowiedzi, czy toczą się rozmowy w sprawie odzyskania tego terenu przez Miasto Poznań (pomnik przyrody znajduje się na terenie prywatnym).

Uchwała o podobnym charakterze dotyczyła uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących ochrony populacji płazów na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". W tym przypadku chodzi również o wyeliminowanie inwazyjnych gatunków obcych, które nie powinny tam występować.

Jednogłośnie Rada zgodziła się na nadania imienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej - por. Janiny Lewandowskiej - pilotki, córki generała Józefa Dowbora-Muśnickiego (dowódcy Powstania Wielkopolskiego), we wrześniu 1939 roku aresztowanej przez NKWD, a w 1940 roku straconej w Katyniu. Była to inicjatywa dyrekcji szkoły oraz społeczności uczniowskiej.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie organizacji zarządzania targowiskami miejskimi przedstawił w imieniu klub Koalicji Obywatelskiej - radny Marek Sternalski. Projekt wskazuje dla Prezydenta Miasta Poznania kierunki działania polegające na opracowaniu nowej formuły organizacyjnej zarządzania targowiskami miejskimi, uwzględniającej powiązanie tego zadania z: procesami odnowy przestrzeni publicznych i ich aktywizacją społeczno-kulturalną; zwiększeniem udziału bezpośrednich producentów żywności i wytwórców towarów rzemieślniczych w ofercie handlowej targowisk; organizacją i wszechstronną promocją jarmarków i innych wydarzeń odbywających się na targowiskach i placach publicznych.

W uzasadnieniu akcentuje się fakt, że poznańskie targowiska są ważnymi przestrzeniami publicznymi, które posiadają potencjał społeczny, kreując indywidualność swoich dzielnic. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę, że stan infrastruktury targowisk pozostawia w większości przypadków wiele do życzenia, a ich oferta handlowa znajduje się pod coraz większą presją konkurencyjną ze strony alternatywnych form sprzedaży towarów. Zarządzanie targowiskami i placami publicznymi powinno coraz większym stopniu uwzględniać ich wielofunkcyjny charakter, łączyć aktywizację społeczną i kulturalną z utrzymaniem wartościowej i oryginalnej oferty handlowej.

Jednym z problemów zarządzania targowiskami, na jaki zwracają uwagę autorzy projektu - jest realizacja tego zadania poprzez spółkę prawa handlowego, co siłą rzeczy powoduje koncentrację na aspektach ekonomicznych, kosztem wymiaru społecznego, kulturalnego i przestrzennego. Celem uchwały jest wskazanie Prezydentowi konieczności wypracowania nowej formuły organizacyjnej zarządzania targowiskami i związanymi z nimi przestrzeniami publicznymi, uwzględniającej wymienione aspekty.

W opinii Urzędu Miasta ujęte w projekcie uchwały kierunki działania są zgodne z diagnozą Miasta na temat dalszego wykorzystania przestrzeni rynkowych. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem rekomendacji związanych z przekształceniem Spółki Targowiska. Nowa formuła zarządzania targowiskami miejskimi, a także ewentualna zmiana jednostek odpowiedzialnych za realizację tego zadania będzie musiała uzyskać akceptację ze strony Rady Miasta.

Radny Tomasz Lewandowski, przewodniczący klubu Lewicy, powiedział że podziela troskę o targowiska, ale mając wiedzę dotyczącą spółki Targowiska, nie podziela przekonania, że największą przeszkodą dla funkcjonowania targowisk jest obecna forma prawna w jakiej funkcjonują. Nierealne jest również - zdaniem Lewandowskiego - oczekiwanie, że zmiana formuły miała by zostać zrealizowana do początku przyszłego roku. Klub Lewicy jest otwarty na dyskusję i wypracowanie propozycji. Radna Halina Owsianna zwróciła uwagę, że nie ma na sesji prezes spółki, a chciała by jej bezpośrednio zadać pytania.

Radny Łukasz Kapustka zastanawiał się nad zasadnością przyjmowania takiej uchwały, skoro jeśli Miasto pracuje nad nową koncepcją i przedstawi ją Radzie. Radny Marek Sternalski przypomniał, że o potrzebie działań mówi się już od dawna i ta uchwała jest ważna, aby ustalić pewne ramy czasowe. Na zmiany czekają też kupcy z poznańskich targowisk i rynków. Rady Tomasz Stachowiak przypomniał z kolei, że w tym roku nie odbędzie się Jarmark Świętojański, który miała organizować spółka, co jest niekorzystne z punktu widzenia promocji Poznania i ruchu turystycznego.

Klub radnych PiS wniósł projekt stanowiska w sprawie kontynuacji strategicznych projektów rozwojowych, w którym na wstępie czytamy: "Rada Miasta Poznania, dostrzegając szanse dla Poznania wynikające z realizacji strategicznych projektów rozwojowych, apeluje do rządu o ich priorytetowe potraktowanie i realizację w formule ponadpolitycznego porozumienia na rzecz rozwoju Polski.". W stanowisku wymienia się budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, który poprzez stworzenie szybkiego połączenia Poznania z przyszłym lotniskiem i stolicą, stwarza szansę na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Poznania. Jednocześnie wskazuje się, że port lotniczy Ławica powinien zachować status ważnego lotniska regionalnego.

Poprawki do projektu stanowiska zgłosił klub Koalicji Obywatelskiej, a całość stanowiska po zmianach przedstawił w imieniu klubu KO radny Marcin Ruta, przypominając, że współpraca ponad podziałami nie była mocną stroną PiS w latach 2015-2023, ale klub KO doceniając stanowisko postanowił wzmocnić jego przekaz. Klub KO zgłosił poprawki między innymi o następującej treści: "Rada Miasta Poznania popiera działania polskiego rządu, które umożliwią szybkie skorygowanie błędów popełnionych w latach 2016-2023, gdy projekt realizowany był w formie autorytarnej, wbrew społecznym protestom i przy braku racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi." oraz "Ogromną szansą na rozwój Polski poprzez realizację strategicznych projektów rozwojowych są środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy strukturalnych UE, które udało się odblokować po tym jak Polska wróciła na drogę praworządności, po latach ideowych sporów tzw. zjednoczonej prawicy z instytucjami Unii Europejskiej."

Radny Tomasz Lewandowski wypowiedział się przeciwko odnoszeniu się w samorządzie do ogólnopolskich sporów politycznych. Podkreślił, że w Poznaniu jest wiele potrzeb w zakresie infrastruktury i warto o tym rozmawiać na komisjach merytorycznie, a nie konfrontacyjnie. Klub Lewicy nie poparł ani stanowiska PiS, ani poprawek KO. Podobne stanowisko zajął klub Polska 2050. Jego przewodniczący Przemysław Plewiński podkreślał, że klub jest za budową CPK, za rozwojem Polski, a jednocześnie nie chce, aby samorząd był miejscem politycznych kłótni. Rada przyjęła poprawki klubu KO, a następnie w tym brzmieniu całe stanowisko. Klub PiS, który stanowisko zgłosił - wstrzymał się od głosu.

oprac. red.