EUROPEJSKI ROK EDUKACJI PRZEZ SPORT

Rok 2003 jest Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Rok 2004 będzie Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o współfinansowanie projektów mających na celu
- promowanie sportu jako sposobu na budowę tolerancji i postaw obywatelskich,
- promocję wolontariatu i nieformalnej edukacji,
- wymianę dobrych przykładów integracji społecznej korzystających ze sportu,
- jak i badanie problemów związanych z uprawianiem sportu.
Komisja Europejska będzie preferowała takie wnioski, z których nie tylko jasno wynika, że dotyczą one celów EYES 2004, ale także służą współpracy pomiędzy różnymi rodzajami organizacji (NGO, instytucje oświatowe, media, administracja publiczna itp.) tak, aby jak najbardziej zostały nagłośnione tematy określone w decyzji Parlamentu Europejskiego ustanawiającej EYES 2004. Współfinansowanie unijne nie jest przeznaczone do wyłącznego opłacania imprez sportowych. Wnioski należy złożyć w jednym z jedenastu oficjalnych języków Unii Europejskiej (czyli: nie po polsku).
Wnioski mogą składać organy administracji publicznej, instytucje oświatowe oraz organizacje zajmujące się sportem, edukacją lub młodzieżą z państw członkowskich UE, krajów do Unii kandydujących jak i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Nie mogą zostać finansowane projekty generujące zysk oraz projekty kończące się po 31 grudnia 2004 r. W osobnych konkursach dział Komisji Europejskiej odpowiedzialny za edukację i kulturę zamierza przyznać granty o łącznej wartości 6,5 miliona euro.
W ramach tego zaproszenia będą uwzględniane różnego rodzaju projekty:
- projekty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub dotyczące mniej, aniżeli osiem państw uczestniczących w EYES 2004. Wnioski takie otrzymają współfinansowanie nieprzekraczające 50% ogólnych kosztów projektu, a wartość grantu będzie wynosiła od 20 000 do 100 000 euro;
- projekty wspólnotowe dotyczące co najmniej ośmiu państw uczestniczących w EYES 2004. Wnioski na tego rodzaju projektów należy złożyć w Brukseli. Maksymalne współfinansowanie unijne tego typu projektów wynosić będzie 80% ogólnych kosztów projektu.
- Dla projektów mających rozpocząć się w pierwszym półroczu 2004 r. wnioski należy złożyć nie później aniżeli 1 października 2003 r.
- Dla projektów rozpoczynających się po 30 czerwca 2004 r. wnioski należy złożyć nie później aniżeli 1 marca 2004 r.
Wnioskodawcy z krajów kandydujących są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie, jednak w każdym przypadku umowy z instytucjami i organizacjami nie będzie można podpisać wcześniej, aniżeli w dniu uzyskania przez kraj kandydujący pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje: Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Poznania
Marta Krause, tel. 8785 683, e - mail: marta_krause@um.poznan.pl
Magdalena Zamojska, tel. 8785 682, e - mail: magdalena_zamojska@um.poznan.pl

sieci społecznościowe