Gratowóz na ulicach Poznania

W sobotę, 29 stycznia, po raz pierwszy w tym roku, na ulice stolicy Wielkopolski wyjedzie Gratowóz, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Na początek można go będzie spotkać na Grunwaldzie. 

Grafika przedstawia obrys samochodu ciężarowego - Gratowozu - białą linią na kolorowym tle. - grafika artykułu
Gratowóz na ulicach Poznania

Gratowóz to pojazd, który jest przystosowany do selektywnego zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych. Kursować będzie według ustalonego harmonogramu w wybrane soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00. Minimalny czas postoju w jednym miejscu to 20 minut.

Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywa się średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową Gratowóz przyjmuje odpady bezpłatnie, bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera tych pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Harmonogram odbiorów na terenie całego Poznania znajduje się w załączniku. 

Do Gratowozu można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas domowych zastrzyków (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie można oddawać:

 •  materiałów zawierających azbest,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, np. odpady w dużych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów innych niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, które nie są objęte odbiorem w ramach działania MPSZOK.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na wortalu Wszystko o odpadach.

WGK/ AJ

Załączniki