Kolejne miliony dla Poznania

Wczoraj prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych budowy tramwaju na Naramowice. Dzisiaj przedstawiciele Miasta Poznania parafowali kolejną umowę, dzięki której sfinansowany zostanie układ komunikacyjny wokół ronda Rataje. Łącznie Poznań uzyskał ponad 216 mln złotych.

Miasto Poznań podpisało umowę na dofinansowanie układu komunikacyjnego wokół ronda Rataje fot UMWW - grafika artykułu
Miasto Poznań podpisało umowę na dofinansowanie układu komunikacyjnego wokół ronda Rataje fot UMWW

W lipcu Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje". Realizacja projektu obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz zakup 15 nowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami. Wartość całości projektu to ok 154 mln zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie prawie 107 mln zł. Zarówno te pieniądze, jak i dofinansowanie tramwaju na Naramowice, pochodzą ze środków unijnych.

- Jest to znaczący i podsumowujący etap w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje.  To szósta umowa w obszarze transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - mówi Grzegorz Kamiński, pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich.

W ramach "korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje"  przebudowana oraz budowana będzie infrastruktura torowo-sieciowa z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego. Projekt przewiduje również prace remontowo-budowlane w obrębie obiektu Dworca Autobusowego ronda Rataje, w tym m. in.: remont nawierzchni placu manewrowego, remont platform przystankowych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowanie monitoringu oraz zastosowanie dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, jak głosowe przywoływanie odjazdów i automatyka drzwi wejściowych do dworca.

Integrację w ramach węzła zapewnią wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poprawa warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego osiągnięta ma zostać m. in. Poprzez nadanie priorytetu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Zwiększona zostanie łączna liczba pasów na wylotach z ronda. Powstaną m. in. dwa pasy do skrętu w lewo z ulicy Jana Pawła II w ul. Krzywoustego, co pozwoli na przyznanie dłuższego światła zielonego pojazdom wyjeżdżającym z Poznania, jadącym od mostu Królowej Jadwigi. Utworzony zostanie korytarz komunikacyjny dla publicznego transportu zbiorowego w ciągu ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II i Zamenhofa wraz z uzupełnieniem brakujących przystanków na zjazdach z ronda. Wszystkie będą skonstruowane tak, aby obsługiwać jednocześnie dwa pojazdy. Wybudowane zostaną dodatkowe buspasy na rondzie dla autobusów poruszających się w ruchu okrężnym oraz dla tych jadących w kierunku ul. Piłsudskiego bez ograniczania ilości pasów dla samochodów. Wdrożony będzie efektywny układ faz sterowania właściwego dla skrzyżowania z wyspą centralną, czyli ITS. Oprócz transportu publicznego priorytetem na rondzie będą również piesi - wprowadzona będzie bardziej przyjazna dla nich sygnalizacja świetlna. Ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony. Wybudowane będą nowe ścieżki dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride. Na przystankach wokół ronda zainstalowanych będzie 13 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Rejon Ronda Rataje to jeden z najbardziej istotnych węzłów systemu publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu. Jest to bardzo ważne skrzyżowanie z punktu widzenia ruchu drogowego, w obrębie którego dokonywane są przesiadki pomiędzy autobusami (linie miejskie i aglomeracyjne), a tramwajami. Zakłada się wzrost liczby osób korzystających z tego węzła do ok. 8,5 mln rocznie oraz zwiększenie liczby przewozów publicznym transportem zbiorowym. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność wprowadzenia usprawnień w organizacji ruchu na rondzie i w jego najbliższym otoczeniu.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z zakupem taboru przyczyni się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. Możliwe będą przesiadki "drzwi w drzwi". Tym samym zwiększona zostanie rola transportu publicznego w rejonie Ronda Rataje. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na jesień 2020 roku.

Projekt jest zgodny m.in. z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, strategią EUROPA 2020, Strategią Rozwoju Transportu do roku 2020, Strategią ZIT oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania.

WTiZ, Ryszard Bączkowski/biuro prasowe

sieci społecznościowe