Miasto i NGO razem dla Ukrainy

13 zespołów roboczych - każdy zajmujący się konkretnym obszarem wsparcia - rozpoczyna pracę, by razem lepiej pomagać przybyłym do Poznania obywatelkom i obywatelom Ukrainy. Skoordynowane wsparcie to efekt współpracy z licznych poznańskich organizacji pozarządowych oraz Miasta Poznania.

Na zdjęciu panorama Poznania, w centrum widać ratusz i dachy kamienic - grafika artykułu
Każdy zespół składa się z kilku lub kilkunastu organizacji pozarządowych/ fot. W. Mania

- Organizacje pozarządowe podejmują dziś heroiczną pracę, by nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy. Bez nich niemożliwe byłoby zapewnienie wsparcia wszystkim, którzy szukają schronienia w naszym mieście - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. - Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami poznańskich NGO, w którym udział wzięło prawie 160 osób. Efektem tego spotkania jest utworzenie zespołów tematycznych, które podejmą pracę na wielu istotnych dziś obszarach działań. 

Każdy zespół składa się z kilku lub kilkunastu organizacji pozarządowych, które razem będą wypracowywać najlepsze rozwiązania dla przybywających do Poznania Ukrainek i Ukraińców i same podejmować działania. W składzie każdego z nich znajduje się także co najmniej jeden przedstawiciel Miasta. Dzięki temu pomoc będzie lepiej skoordynowana, szybsza i bardziej efektywna.

Prace zespołów będa skupiały się wokół 13 tematów:

 "Mieszkanie"

Zespół ds. mieszkalnictwa i kwater tymczasowych, obejmujący także zasoby prywatne. Zespół zajmie się m.in. standaryzacją mieszkań i zasadami ich udostępniania.

"Stop dyskryminacji"

Zespół na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji uchodźców i komunikacji międzykulturowej. Jego zadaniem będzie monitorowanie obecnej sytuacji migracyjnej w naszym mieście, by zapobiegać aktom agresji. Zespół będzie też działał na rzecz dialogu międzykulturowego i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami i stereotypami. 

"Kontakt i komunikacja"

czyli zespół ds. komunikacji z mieszkańcami. Jego odpowiedzialnością będzie tworzenie jasnego przekazu dla mieszkańców - o działaniach organizacji pozarządowych i Miasta na rzecz uchodźców.

"Edukacja"

Zespół ds. edukacji dzieci i młodzieży oraz nauki języka polskiego, animacji czasu wolnego i opieki nad dziećmi. Będzie wypracowywał rozwiązania problemów związanych  z opieką nad dziećmi. Ma monitorować sytuację i podejmować adekwatne działania w tym zakresie.

"Wolontariat"

Zespół ds. wolontariatu i wsparcia lokalnego. Do jego kompetencji będzie należało podejmowanie działań związanych z angażowaniem wolontariuszy do konkretnych zadań.

"Zdrowie"

Zespół ds. zdrowia. Jego członkowie będą działali w zakresie organizowania pomocy medycznej i tworzenia medycznych form pomocy np. zbiórek krwi.

"Psychologia"

Zespół ds. wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. To grupa osób i organizacji, która będzie czuwała nad działaniami związanymi z pomocą dla osób wymagających profesjonalnego wsparcia psychicznego.

"Prawo"

Zespół ds. wsparcia prawnego. Jego członkowie będą monitorowali stan prawny podejmowanych działań, związanych z kryzysem uchodźczym. Na bieżąco będą kontrolowali zmiany w ustawach dotyczące wsparcia uchodźców.

"Zbiórki publiczne"

Zespół ds. zbiórek publicznych (finansowych i rzeczowych). Jego członkowie zajmą się inicjowaniem zbiórek, sprawdzaniem potrzeb materialnych i finansowych uchodźców, a także monitorowaniem trwających zbiórek -  w tym także weryfikowaniem tych, które stanowią nadużycie wobec obecnej sytuacji migracyjnej.

"Integracja"

Zespół ds. działań animacyjnych, kulturalnych i integracyjnych. Jego zadaniem będzie koordynacja działań na rzecz zbliżenia migrantów i osób ich przyjmujących.

"Działania w Ukrainie"

Zespół  ds. pomocy na terenie Ukrainy - pomoc humanitarna. Członkowie zajmą się koordynacją inicjatyw związanych z wysyłaniem pomocy do Ukrainy.

"Kryzysy społeczne"

Zespół ds. wsparcia społecznego dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych głodem, a także spraw osób zależnych. Zajmie się również sprawami dotyczącymi podejmowania opieki nad osobami starszymi i tymi, których dotyczy piecza zastępcza. Zespół będzie podejmował działania wymagające zapewnienia pomocy zindywidualizowanej, a jednocześnie monitorował sytuację na wypadek pogłębiania kryzysu.

"Praca"

Zespół  ds. wsparcia zawodowego i integracji na rynku pracy (obejmującej np.  szkolenia i kwalifikacje zawodowe). Jego członkowie będą monitorowali sytuację na rynku pracy i promowali zatrudnienie cudzoziemców.

  

Koordynację pracy wszystkich 13 grup zapewnia tzw. zespół sterujący. W jego skład  wejdą reprezentujący środowisko pozarządowe liderzy trzynastu zespołów roboczych, przedstawiciele Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracownicy miejscy. Obsługę przedsięwzięcia będzie prowadził sekretariat zespołu sterującego (adres: ngo_ukraina@um.poznan.pl).

WZiSS/AW

sieci społecznościowe