Powołano Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

Członkowie Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności otrzymali nominację z rąk prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Wyznaczaniem kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji zajmą się zespół ekspercki i miejscy urzędnicy.

Członkowie i członkinie Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności otrzymali nominację z rąk prezydenta Jacka Jaśkowiaka
Członkowie i członkinie Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności otrzymali nominację z rąk prezydenta Jacka Jaśkowiaka

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności został powołany zarządzeniem prezydenta Miasta Poznania. Uzgodniono, że w jego skład wejdą miejscy urzędnicy, przedstawiciel/ przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz niezależni eksperci, wyłonieni w konkursie. Zespołowi przewodniczy Marta Mazurek - była pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna miasta Poznania.

- Chcemy, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Ważne jest dla nas nie działanie doraźne, ale systemowe - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W szczególności zależało nam na głosie niezależnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją. Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół, złożony z ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, w dużym stopniu inspirowane przez Martę Mazurek, sprawiły, że zaczynamy być miastem, z którego doświadczenia chcą czerpać inni. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, by również w innych miastach w Polsce wprowadzano zmiany, kładące duży nacisk na politykę równościową.

Celem zespołu powołanego przez prezydenta jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji - ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

- Kwestie dotyczące równego traktowania i wspierania różnorodności to polityka, która powinna być konsekwentnie uwzględniania i realizowana w ramach wydziałów i jednostek miejskich, a współpraca międzysektorowa jest gwarancją zwiększenia efektywności tej polityki. Zespół to innowacyjne rozwiązanie, które ma zapewnić realny wpływ na realizowanie zadań z zakresu równości i różnorodności dzięki bezpośredniej współpracy z dyrektorkami i dyrektorami wydziałów, którzy będą współuczestniczyć w planowaniu tych działań. Zespół ekspercki zapewni transfer rzetelnej wiedzy dotyczącej danej tematyki oraz najnowszych rozwiązań - wyjaśnia Marta Mazurek. - Priorytetowe zadania na najbliższy czas to polityka oświatowa, której ważnym elementem powinna być edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna oraz kompleksowa strategia równościowa dla Poznania, która będzie ważnym krokiem w procesie przyjęcia przez Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - dodaje przewodnicząca Zespołu.

W skład Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności weszli m.in. miejscy urzędnicy. To pracownicy i dyrektorzy wydziałów, których zadania związane są z realizowaniem polityki społecznej i edukacyjnej. Osoby te będą ze sobą współpracować, dzieląc się zadaniami. Dzięki temu realizowane działania będą spójne i wdrażane horyzontalnie. W zespole zasiądzie także przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Grono eksperckie zostało wyłonione w drodze konkursu, do którego wpłynęło 16 zgłoszeń. Wybrano pięć osób, które spełniły wszystkie wyznaczone kryteria, zarówno podstawowe jak i dodatkowe, mają bogaty dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie w tematyce migracji, lgbt+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych czy nierówności na rynku pracy. Ekspertki działają lub działały również w stowarzyszeniach i organizacjach, zajmujących się walką z dyskryminacją.

- Choć uczestnictwo w pracy Zespołu jest działaniem społecznym, wiele osób o bardzo wysokich kwalifikacjach zgłosiło wolę przyłączenia się do niego. Dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się, że jest tak wiele osób, które chcą poświęcić swój czas i energię, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wszystkim - bez wyjątku - żyło się w Poznaniu jeszcze lepiej - mówi Marta Mazurek, przewodnicząca nowo powołanego zespołu.

SKŁAD ZESPOŁU DS. RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Reprezentantki strony społecznej:

 • Marta Mazurek - radna Miasta Poznania, przewodnicząca zespołu,
 • Ewa Gałka - przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, współzałożycielka oraz prezeska zarządu Stowarzyszenia PISOP.

Przedstawicielki i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych:

 • Patryk Pawełczak - dyrektor Gabinetu Prezydenta, zastępca przewodniczącej zespołu (w latach 2008-2015 pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych),
 • Magdalena Pietrusik-Adamska - dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • Iwona Matuszczak-Szulc - dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
 • Przemysław Foligowski - dyrektor Wydział Oświaty,
 • Agnieszka Krzyśka - starsza specjalistka ds. rozwoju kadr w Wydziale Organizacyjnym, członkini zespołu ds. wdrażania założeń Karty Różnorodności,
 • Włodzimierz Kałek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Niezależne ekspertki, wyłonione w konkursie:

 • Dr Jowita Wycisk - psycholożka i kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM
 • Dr Izabela Czerniejewska - specjalistka ds. uczniów i migrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, członkini Fundacji Centrum Badań Migracyjnych UAM
 • Dr Iwona Chmura-Rutkowska - adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
 • Prof. Baha Kalinowska - Sufinowicz - doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, profesorka nadzwyczajna w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania,
 • Dominika Sadowska - prawniczka, trenerka z obszaru zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Strefie Różnorodności. Mediatorka w Polskim Centrum Mediacji i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o ekspertkach:

dr Jowita Wycisk - psycholożka i kulturoznawczyni. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM. Autorka publikacji i badań na temat zagadnień LGBT w psychologii, takich jak: psychologiczne konsekwencje i strategie radzenia sobie z homofobią, postawy psychologów wobec pracy z rodzinami LGBT. Pomysłodawczyni i współorganizatorka konferencji "Dziecko zagrożone homofobią". "Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta", współorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania, Instytut Psychologii UAM i Stowarzyszenie Grupa Stonewall.

W latach 2001-2006 związana ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA, w ramach którego współorganizowała dwa cykle edukacyjne pt. "Wprowadzenie do gender studies" oraz konferencje i projekty o tematyce feministycznej i genderowej. Od 2017 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, gdzie organizuje pomoc psychologiczną dla osób nieheteronormatywnych i ich bliskich. Od 2018 r. współpracuje z gdańskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado, biorąc udział w międzynarodowym projekcie "Doing Right (s)", którego celem jest opracowanie programu szkoleń przygotowujących do pracy z rodzinami LGBT w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej, prawa i pracy socjalnej.

Dominika Sadowska - prawniczka, certyfikowana trenerka z obszaru zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Strefie Różnorodności. Mediatorka w Polskim Centrum Mediacji i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniła rolę doradcy przedakcesyjnego w projekcie "Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej", realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; zastępcy polskiego przedstawiciela w Komitecie Programowym Wspólnotowego Programu Działań na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacjioraz członkini Komitetu Doradczego ds. realizacji Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyła w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, koordynowała opracowanie m. in. strategii antydyskryminacyjnej dla Warszawy (na zlecenie Gabinetu Prezydenta Warszawy),Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji  dla KPRM i okresowych sprawozdań do ONZ z realizacji przez Polskę konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Współpracowała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Radą Europy, Komisją Europejską, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i licznymi organizacjami pozarządowymi.

Prof. Baha Kalinowska-Sufinowicz - doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, profesorka nadzwyczajna w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania. Autorka 118 publikacji naukowych i dydaktycznych w języku polskim i angielskim, w tym książek: "Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy"oraz "Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na: makroekonomii, rynku pracy, nierównościach społecznych i dyskryminacji ekonomicznej kobiet, absolwentów, osób młodych i z niepełnosprawnością. Uczestniczka projektów unijnych, była m.in. koordynatorką merytoryczną projektu "FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce oraz ekspertką ds. flexicurityw projekcie "MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity". 

Dr Izabela Czerniejewska - Specjalistka ds. uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Od wielu lat interesuje się tematyką migracji, wielokulturowości i edukacji wielokulturowej, szczególnie powiązań edukacji z migracjami. Autorka książki "Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce" (2013) i licznych artykułów naukowych dotyczących tematyki migracji. Zaangażowana badaczka, uczestniczyła w badaniach naukowych dotyczących integracji cudzoziemców, uchodźców oraz migracji powrotnych do Polski. Prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, koordynatorka punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Poznaniu Migrant Info Point (MIP). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty, szkolenia i warsztaty w tematyce wielokulturowej i migracyjnej.

Dr Iwona Chmura - Rutkowska - doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Bada i analizuje społeczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania (się) tożsamości rodzajowej (gender), skutki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji, problem przemocy ze względu na płeć oraz dyskursy kobiecości i męskości w kulturze popularnej,  programach i podręcznikach szkolnych oraz potocznych narracjach. Realizuje projekty badawcze, edukacyjne i społeczne z zakresu problematyki dyskryminacji ze względu na płeć, np. "O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii", "Gender w podręcznikach", "Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej w Polsce", "Partnerstwo na rzecz elastycznych form pracy i rozwoju zawodowego rodziców", "Rówieśnicza przemoc motywowana stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią", "Lights, Camera and Action Against Dating Violence", "Mądrość, odwaga, entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939)". Współpracuje z placówkami oświatowymi, agendami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze problematyki edukacji równościowej. Autorka i edukatorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli/ek oraz młodzieży. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zespołu ds. Projektu "Gdy nauka jest kobietą" UAM. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej "Emancypacja UAM.

AJ