Powstanie nowa konstytucja przestrzenna miasta?

Wszystko na to wskazuje. W środę Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji pozytywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. Teraz dalszymi losami projektu uchwały zajmie się Rada Miasta. Nastąpi to najprawdopodobniej 5 maja. 

Zapisy zawarte w Studium są ważne nie tylko z punktu widzenia mieszkańca. Korzystają z nich także potencjalni inwestorzy. - grafika artykułu
Zapisy zawarte w Studium są ważne nie tylko z punktu widzenia mieszkańca. Korzystają z nich także potencjalni inwestorzy.

Rola Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest kluczowa dla skoordynowanego rozwoju Poznania. Wskazuje bowiem, co i gdzie może powstać, a także, co powinno zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. - Nie bez powodu dokument ten nazywamy konstytucją przestrzenną. Studium określa ramy rozwoju dla całego miasta i stanowi podstawę dla kolejnych, bardziej szczegółowych opracowań, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wyjaśnia Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Obowiązujące aktualnie Studium zostało uchwalone w 2014 r. i według miejskich planistów wymaga dostosowania do współczesnych realiów. - W ostatnich latach Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów, dlatego ważne jest, żeby Studium było aktualne. Wymaga to od nas zdefiniowania na nowo kierunków rozwoju zagospodarowania miasta - zaznacza Adam Derc. 

Studium określa wytyczne dla wielu elementów - zabudowy, zieleni miejskiej, układu ulic, obszarów ochrony konserwatorskiej i archeologicznej oraz wielu innych istotnych składowych przestrzeni. Zapisy w nim zawarte są ważne nie tylko z punktu widzenia mieszkańca. Korzystają z nich także potencjalni inwestorzy, dla których Studium jest doskonałym źródłem informacji. Odpowiada na pytania o istniejących ograniczeniach i uwarunkowaniach, a także pokazuje, jak zmieni się miasto na przestrzeni lat i gdzie warto ulokować inwestycje.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera uwarunkowania i koncentruje się na identyfikacji oraz analizach różnych zjawisk, procesów i stanu przestrzeni, które mają wpływ na sposób zagospodarowania miasta. Druga część określa kierunki rozwoju -  wyznacza podstawowe reguły zmian. 

Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania jest jednym z przewidywanych punktów najbliższej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się 5 maja. Jeśli radni przyjmą uchwałę, Miejska Pracownia Urbanistyczna rozpocznie prace nad sporządzeniem dokumentu. W przygotowanie Studium będą mogli włączyć się także sami mieszkańcy.  - Będzie to wieloetapowy proces otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W jego ramach odbędą się konsultacje społeczne, dyskusja publiczna czy spotkania z radami osiedli. Wszystkie zebrane wtedy wnioski i opinie pomogą nam stworzyć lepszą koncepcję, a docelowo nowe Studium dla naszego miasta - dodaje Adam Derc. 

Obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2014 r. Poprzednie: w 2008 r. i 1999 r.

Więcej informacji, o tym co zawiera Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronie: http://www.mpu.pl

JZ