Poznań współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Poznań ma oficjalny program współpracy z organizacjami pozarządowymi - o jego przyjęciu zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji. Uchwalony dokument pozwoli na sprawniejsze współdziałanie z przedstawicielami NGO dla dobra wszystkich poznaniaków i poznanianek.

Na zdjęciu rośliny i napis: Poznański Targ Dobra: zasiej dobro - grafika artykułu
W Poznaniu corocznie obchodzone są Dni Organizacji Pozarządowych. W 2022 r. odbywały się pod hasłem: "Zasiej Dobro"

Program przygotowany został na podstawie dyskusji i konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Określa cele, zasady, przedmiot i formę współpracy pomiędzy samorządem a NGO w danym roku. Zawiera także wykaz priorytetowych zadań publicznych oraz pulę pieniędzy przeznaczonych na ich realizację. Dokument formułuje również sposób powoływania i działania komisji, które opiniują oferty składane w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe. 

- Nie ma demokracji bez silnych i niezależnie działających organizacji pozarządowych, dzięki którym instytucje publiczne i organy władzy samorządowej mają szansę skutecznie realizować działania społeczne, kulturalne, oświatowe, proekologiczne oraz obywatelskie na rzecz mieszkanek i mieszkańców miast - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. - Dobra współpraca z poznańskimi NGOs-ami od lat stanowi podstawę realizacji polityki miejskiej. Dzięki doskonałemu zrozumieniu potrzeb społeczeństwa i tworzeniu rozwiązań w formie ofert kierowanych do obywatelek i obywateli Poznania, organizacje pozarządowe w sposób profesjonalny i kompleksowy współtworzą współczesne, uważne i wrażliwe na potrzeby ludzi miasto.

Przyjmując uchwalony na sesji program, Miasto deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego i wyraża chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi. 

Na czym może polegać taka współpraca? Program określa wiele jej możliwości. To np. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi ważnych polityk publicznych, a także zlecanie im konkretnych zadań (poprzez otwarte konkursy ofert). To również wspólne tworzenie warunków do społecznej aktywności, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy merytorycznej przedstawicielom NGO, a także  wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, zawiązywanie partnerstw publiczno-społecznych czy wzmacnianie Centrów Inicjatyw Lokalnych w różnych częściach miasta. 

Współpraca Miasta z NGO może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. Podstawowym kryterium jest to, czy dana organizacja realizuje zadania na rzecz Poznania i jego mieszkańców.  

Dokument wynika nie tylko z ustawowego obowiązku. To przejaw kształtowania partnerskiej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

AW

sieci społecznościowe