REMONTY W SZKOŁACH I MODERNIZACJA BOISK

nowe boisko przy Gimnazjium nr 50 - grafika artykułu
NOWE BOISKA SZKOLNE

W maju 2003 roku różnego typu pracami remontowo - modernizacyjnymi zostało objętych 256 obiektów oświatowych, w tym: 73 szkół podstawowych, 40 gimnazjów, 74 przedszkoli, 22 Zespoły Szkół Zawodowych, 24 Liceów Ogólnokształcących oraz 23 placówek oświatowych innych typów. W roku 2003 z budżetu miasta Poznania na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 19.854.800 złotych.
Z tej kwoty na zadania inwestycyjne zaplanowano 5.952.000 zł, na remonty i modernizacje budynków 7.067.200 zł, na termorenowację, czyli program obejmujący modernizacje kotłowni i wymianę stolarki okiennej 4.475.900 zł oraz na modernizacje boisk szkolnych 1.487.500 zł i placów gier i zabaw 248.600 zł. Ponadto w 11 placówkach oświatowych dodatkowo realizowane są zadania grantowe rad osiedli polegające na modernizacji boisk o łącznej wartości 780.395 zł.
W wielu obiektach szkolnych wykonuje się również znaczną ilość prac remontowych oraz zakupów wyposażenia ze środków finansowych wypracowanych przez placówki oraz uzyskanych od sponsorów, rady rodziców oraz Rady Osiedli.
Zaplanowane w roku bieżącym remonty obejmują między innymi modernizacje sanitariatów, kuchni i stołówek, unowocześnienie bloków sportowych, naprawy dachów, posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
Przebieg i zakres remontów planowanych prowadzonych w miesiącu lipcu i sierpniu br. pozwala na stwierdzenie, iż wykonanie zadań z zakresu remontów i wydatków majątkowych oraz inwestycji - podobnie jak w latach ubiegłych będzie wynosiło blisko 100%.
Program modernizacji i budowy boisk sportowych rozpoczęto w roku 2000. Przez cztery lata programu w poznańskich szkołach i placówkach oświatowych wykonano 46 nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektów o nawierzchni pokrytej sztuczną trawą.
Do końca 2003 roku zmodernizowanych zostanie kolejnych 18 boisk, w tym 8 dofinansowanych przez Rady Osiedli z konkursu grantowego.
Zaplanowano zakończenie większości robót przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Do chwili obecnej ukończono modernizację ponad 10 boisk, które były wykorzystywane przez dzieci i młodzież w czasie mijających wakacji. Zmodernizowane boiska są obiektami otwartymi. Oprócz uczniów korzystają z nich okoliczni mieszkańcy.
Wpisanie modernizacji boisk do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako odrębnego zadania, zapewnia jego realizację w kolejnych latach planu. Wysokość środków finansowych z budżetu miasta w roku 2001-1 100 000 zł, w roku 2002-2 100 000 zł, w roku 2003-1 487 500 zł.
W latach 2000-2002 sztuczną trawę położono na 46 poznańskich boiskach, w tym 12 w szkołach podstawowych, 18 w gimnazjach, 7 w liceach ogólnokształcących, 6 w Zespołach Szkół Zawodowych, 2 w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w ogrodzie jordanowskim.
W roku 2003 położenie sztucznej trawy zaplanowano na 18 boiskach, w tym: 9 w szkołach podstawowych, 5 w gimnazjach, 2 w liceach ogólnokształcących i 2 w Zespołach Szkół Zawodowych.

sieci społecznościowe