STYPENDIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Rada Miasta Poznania, na sesji w dniu 31 sierpnia br., podjęła uchwałę nt. regulaminu przyznawania stypendiów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

STYPENDIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - grafika artykułu
STYPENDIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W myśl regulaminu uczniowie spełniający następujące warunki mogą ubiegać się o stypendia:
1. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - dochody maksymalne 504 zł netto na osobę w rodzinie lub 583 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
2. mieszkają (decyduje stałe zameldowanie):
- na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5.000 mieszkańców,
- w miastach do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą)
3. podejmują naukę lub uczą się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (kończącej się maturą) z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Kryteria te muszą być spełnione jednocześnie, więc np. uczniowie spełniający kryterium dochodowe a zamieszkujący w mieście Poznaniu nie kwalifikują się do wnioskowania o stypendium.
Kwota stypendium zatwierdzona wynosi 250 zł i może być wydatkowana na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
- zakwaterowania w bursie lub internacie,
- posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
- zakupu podręczników oraz pomocy szkolnych i dydaktycznych do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
- związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.
Kategorie kosztów odnoszą się do wydatków niezbędnych, bez poniesienia których uczeń nie miałby możliwości uczęszczać do szkoły (np. nie kwalifikuje się zakup komputerów).
Druki wniosków stypendialnych i oświadczeń o wysokości dochodów oraz dodatkowe informacje uczniowie mogą uzyskać w swoich macierzystych szkołach. Termin składania wniosków w szkołach upływa w dniu 15 września br.

sieci społecznościowe