Tramwaj na Klin Dębiecki - ruszają konsultacje społeczne

25 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji nowej trasy tramwajowej prowadzącej na Klin Dębiecki.

25 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne w związku z budową nowej trasy tramwajowej prowadzącej na Klin Dębiecki
25 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne w związku z budową nowej trasy tramwajowej prowadzącej na Klin Dębiecki

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa torowiska od ul. Pamiątkowej do obecnie funkcjonującej pętli Dębiec, a także budowa zupełnie nowej trasy tramwajowej do Klina Dębieckiego. Zarząd Transportu Miejskiego dysponuje już wstępną koncepcją tej inwestycji - zostanie ona przedstawiona na spotkaniu 25 czerwca, po którym możliwe będzie przekazania swoich uwag.

Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają zmniejszyć liczbę samochodów i ograniczyć zatłoczenie ulic nie tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale także - ze względu na bliskość autostrady A2 - w całym Poznaniu.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec - ok. 1,7 km,
  • budowę nowej trasy tramwajowej o długości ok. 1,6 km - od pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2),
  • powstanie - w obrębie węzła Klin Dębiecki - pętli autobusowo-tramwajowej oraz  parkingów typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc  krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz dla autobusów dalekobieżnych,
  • kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę "drzwi w drzwi".

Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do standardów infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Zakłada się realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do prognozowanych potoków pasażerskich oraz zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery architektoniczne, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo i wygodę poruszania się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku.

Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

Przewidziano również modernizację Targowiska "Racjonalizatorów", którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni.

Konsultacje rozpoczną się 25 czerwca od spotkania z mieszkańcami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 (początek - godz. 17.00).  Wówczas można będzie zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i zgłosić swoje uwagi. W kolejnym etapie, o którym będziemy informować, będzie można przekazywać uwagi także poprzez specjalnie utworzoną stronę internetową.

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie ZTM