WAŻNE DLA PLANUJĄCYCH BUDOWĘ

Nowe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.stworzyły zupełnie nową sytuację prawną w procesie inwestycyjnym. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania stracił ważność i na obszarze ok. 93% miasta nie obowiązuje żaden plan będący podstawą do bezpośredniego uzyskania pozwoleń na budowę. Brak planu, a także ograniczone możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na zasadzie tzw."dobrego sąsiedztwa" zahamowały inwestycje w mieście.
Rozwiązanie tej niekorzystnej dla rozwoju miasta sytuacji wymaga od Wydziału Urbanistyki i Architektury podjęcia dwóch sprzecznych działań. Z jednej strony elastycznej, zgodnej ze zdrowym rozsądkiem interpretacji przepisów ustawy, zgodnej z wnioskami inwestorów i właścicieli nieruchomości. Z drugiej strony eliminowania z procesu decyzyjnego uznaniowości i możliwości własnej interpretacji, nierównego traktowania inwestorów. Stosunkowo niedawny termin wejścia w życie przepisów ustawy powoduje, iż brak jest wykładni wielu przepisów.
Niejasne przepisy dotyczą przede wszystkim "sąsiedztwa", brak orzecznictwa, różne próby interpretacji, a także sprzeczne ze sobą żądania inwestorów i właścicieli skłoniły kierownictwo WUiA do stworzenia dla inwestorów jasnych zasad postępowania przy ocenie wniosków i interpretacji przepisów. Dla tych celów powstał KATALOG, którym będziemy posługiwać się w najbliższym roku. Nie jest on zamknięty i planujemy w miarę postępującego orzecznictwa wprowadzanie niezbędnych korekt. KATALOG spowoduje:
- transparentność działań administracji,
- zwiększenie poczucia pewności zarówno inwestorów jak i samych urzędników sporządzających projekty decyzji,
- powstanie dodatkowego czynnika mobilizującego uczestników procesu planistycznego do podjęcia działań w kierunku zwiększenia ilości sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- ograniczenie zjawisk mogących powodować sytuacje korupcyjne
Wydział Urbanistyki i Architektury prowadzi działania w kierunku stworzenia struktur i procedur zdolnych do szybkiego sporządzania i uchwalania, nawet dla małych, ograniczonych do jednej działki obszarów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego. Do czasu wdrożenia tych procedur gwarantem pewności inwestorów, strażnikiem ładu przestrzennego, a także transparentności działań urzędników będzie załączony: KATALOG.
Komentarze i uwagi do powyższej informacji można przesyłać pod adres UA@um.poznan.pl

Załączniki

sieci społecznościowe