Zmiany w gospodarce odpadami

Miasto przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Poznania. Nowe umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. 

Na zdjęciu cztery kolorowe pojemniki na śmieci stojące obok siebie w rzędzie - grafika artykułu
Nowe umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2022 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkanych stają się użytkownikami systemu organizowanego przez miasto Poznań i zobligowani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgoda na dołączenie do systemu nie jest już wymagana). 

W przypadku rezygnacji z miejskiego systemu gospodarki odpadami, właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest do złożenia:

  • pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu. Należy w nim wskazać przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, 
  • kopii tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy należy składać do 26 listopada 2021 r. na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkanej nie może zmienić sposobu pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie swojej nieruchomości w okresie trwania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych (okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych przez wybranych przez miasto Wykonawców w ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami). Oznacza to, że gdy miasto rozstrzygnie przetarg i zawrze umowę z firmami odbierającymi odpady, właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie będą już mogli wybrać innych firm. 

Więcej informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, tel. 61 888 4561, e-mail: gk@um.poznan.pl

WGK/AW

Załączniki

sieci społecznościowe