Budowa ul. Umultowskiej - koniec prac nad koncepcją

Dobiegło końca opracowanie koncepcji budowy ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej. Od samego początku w proces powstawania dokumentacji zaangażowani byli mieszkańcy, którzy wzięli udział w trzech etapach konsultacji społecznych.

Budowa ul. Umultowskiej - koniec prac nad koncepcją - grafika artykułu
Budowa ul. Umultowskiej - koniec prac nad koncepcją

Dyskusja na temat przyszłości ul. Umultowskiej rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku, kiedy to na terenie planowanej inwestycji zorganizowano trzy spacery badawcze z udziałem mieszkańców. Był to pierwszy etap konsultacji społecznych, którego celem było zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potrzeb.

Drugi etap konsultacji został przeprowadzony w formie partycypacji obywatelskiej, która zakładała samodzielne zaprojektowanie ulicy przez mieszkańców. W lutym 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 odbyły się warsztaty projektowe. Ich uczestnicy zostali wyposażeni w plansze prezentujące przebieg pasa drogowego ul. Umultowskiej oraz ruchome kartonowe elementy. Mieszkańcy otrzymali zadanie zaprojektowania ul. Umultowskiej w taki sposób, aby spełniała ona ich potrzeby i oczekiwania. Pomocą służyli specjaliści z ZDM, MPU, Wydziału Środowiska UMP, spółki PIM oraz projektantów. Była to najważniejsza część procesu konsultacji społecznych. Makiety stworzone przez mieszkańców dały podstawę do opracowania koncepcji budowy ul. Umultowskiej.

Dwuwariantowa dokumentacja została zaprezentowana 17 czerwca 2019 roku. Wtedy to rozpoczął się trzeci, ostatni etap opiniowania, który potrwał do 8 lipca. W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian do przedstawionych rozwiązań projektowych. Swoje stanowiska przedstawiły też rady osiedli, organizacji i stowarzyszeń.

Opierając się na opiniach mieszkańców i Rady Osiedla Umultowo, szczególnie tych wyrażonych w czasie warsztatów, zdecydowano o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o Wariant 1 koncepcji. Zakłada on budowę ulicy o uspokojonym lokalnym ruchu, wraz z chodnikiem, drogą rowerową i oświetleniem. Przewidziano zastosowanie urządzeń spowolnienia ruchu, budowę przejść i przepustów dla zwierząt, a także montaż małej architektury. Priorytetem będzie zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych rejonu ul. Umultowskiej, w tym ograniczenie ingerencji w występującą tu roślinność do niezbędnego minimum.

Z wiadomości i pism otrzymanych w trzecim etapie konsultacji wyodrębniono szereg zasadnych sugestii, z których część została uwzględniona w ostatecznej wersji koncepcji. Pozostałe zostaną przeanalizowane na etapie opracowania projektu budowlanego. Wśród propozycji mieszkańców, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji znalazły się:

W pobliżu granicy lasu przy ul. Anyżowej (działka nr 43/3) zaprojektowano połączenie chodnika i drogi rowerowej z istniejącą ścieżką leśną w kierunku zachodnim.

Na wysokości przepustu dla płazów przy Stawie Południowym zaprojektowano połączenie chodnika i drogi rowerowej z istniejącą ścieżką leśną wzdłuż cieku wodnego w kierunku południowo - wschodnim.

Potwierdzono zapowiadane w czasie trzeciego etapu konsultacji społecznych zachowanie alei platanowej położonej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Umultowskiej 102.

Odwrócona została kolejność szykan zaprojektowanych pomiędzy Archiwum UAM, a Stawem Południowym - jadąc od ul. Krygowskiego pierwszą szykanę napotkamy po prawej, a drugą po lewej stronie ulicy.

Plan sytuacyjny prezentujący wybrany wariant koncepcji oraz zestawienie wszystkich uwag mieszkańców zgłoszonych do tego wariantu wraz z odpowiedziami zostały załączone poniżej.

ZDM

sieci społecznościowe