Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu pn."Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025"+ RAPORT Z KONSULTACJI

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wypowiedzenia się na temat projektu Programu pn. "Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025", który będzie realizowany do 2025 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
Prezentowany Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Poznania oraz ich rodzin i opiekunów. Planowane działania dotyczącą zarówno sfery integracji społecznej, jak i zawodowej, a więc obejmują działania mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego naszego miasta. Program jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów: Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020 oraz programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020.

Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i przesłania swoich uwag  poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza w terminie  od 8 grudnia 2020 do 22 grudnia 2020 roku.

Konsultacje polegać będą na złożeniu opinii i propozycji do projektu programu w formie:

1) pisemnej poprzez skrzynkę mailową na adres wziss@um.poznan.pl , patrycja_bartoszewska@um.poznan.pl lub pocztą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020 r.

2) ustnej poprzez telefoniczne przyjmowanie opinii i uwag oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ww. dokumentu. Numery telefonów: 61 878 58 21 oraz 61 878 58 25.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach !

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej