Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025" + RAPORT - zakończone (4.02 -18.02.19)

Zapraszamy mieszkańców Miasta Poznania do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Miasta Poznania.

Nad ustaleniem głównych celów strategicznych pracowała Rada Programowa ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". Obok trwających prac Rady Programowej zorganiozwano warsztaty, w których  brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025" stawia sobie za strategiczny cel wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez: 1) wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, 2) poprawę zasadniczych warunków  życia mieszkańców: ekonomicznych, społecznych i kulturowych w mieście Poznaniu, 3) lepsze bezpośrednie zaspokojenie potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturowych  mieszkańców.

Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu Strategii poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Szczególną uwagę należy zwrócić na planowanie strategiczne obejmujące następujące obszary tematyczne: 1. Kapitał społeczny i aktywność obywatelska; 2. Wsparcie; 3. Bezpieczeństwo; 4. Mieszkalnictwo; 5. Zdrowie; 6. Praca.

Wypełniony i podpisany formularz opiniowania można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61 -728 Poznań lub pisemnie w formie elektronicznej na adres wziss@um.poznan.pl w terminie od 4 lutego 2019 do 18 lutego 2019 roku.

Projekt Strategii dostępny będzie również do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 313).

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy objętej konsultacjami udzielać będą pracownicy Oddziału Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 61 878 58 54.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej