Konsultacje społeczne dotyczące raportu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Poznaniu autobusów zeroemisyjnych"

Przedmiotem rozpoczętych konsultacji społecznych jest Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Poznaniu autobusów zeroemisyjnych.

Opracowanie, które poddajemy Państwa opiniowaniu (dokument poniżej w załączeniu), zawiera koncepcję zakupu i eksploatacji zarówno autobusów elektrycznych, jak i napędzanych wodorem. W dokumencie zestawione są także koszty i korzyści wynikające z wdrożenia autobusów zeroemisyjnych. Wymóg przygotowania takiej Analizy narzuca na jednostki samorządu terytorialnego Ustawa o elektromobilości i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku.

Konsultacje potrwają od 5 do 25 listopada 2018 roku, a pisemne opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: elektromobilnosc@ztm.poznan.pl

W ramach opracowania dokonano analizy społeczno-ekonomicznej oraz finansowej dla dwóch wariantów inwestycji, polegającej na wprowadzeniu do eksploatacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Poznania oraz odrębnie dla całej aglomeracji poznańskiej autobusów zeroemisyjnych - z napędem elektrycznym oraz wodorowym. Z uwagi na przeznaczenie analizy w założeniach realizacyjnych uwzględniono wymianę taboru w ilości, która w minimalnym stopniu spełnia wymagania stawiane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W analizie uwzględniono wszystkie możliwe korzyści społeczne i ekonomiczne, w tym oszczędność emisji substancji szkodliwych i CO2.

Należy również podkreślić, że w obliczeniach posłużono się ogólnokrajowymi wskaźnikami emisji oraz kosztami jednostkowymi, rekomendowanymi w projektach transportowych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Uwzględniona została zarówno emisja niska, pochodząca bezpośrednio ze spalania ON w autobusach Diesla, jak i wysoka, czyli związana z produkcją energii elektrycznej.

Otrzymane wyniki analizy, przeprowadzonej zgodnie z powyższymi założeniami, wskazują, że wymiana taboru na zeroemisyjny nie prowadzi do osiągnięcia wymaganych ustawą korzyści społeczno-ekonomicznych. W związku z tym organizator, zlecając świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13), nie musi zapewniać określonego udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że rekomendacje co do przyjętych ogólnokrajowych wskaźników emisji i kosztów jednostkowych mogą ulec zmianie, a niniejsza analiza zgodnie z ustawą musi zostać zaktualizowana za 3 lata, kiedy wymagany udział autobusów zeroemisyjnych będzie wyższy niż obecny próg minimalny.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w świetle potrzeb sieci komunikacyjnej Poznania i okolicznych gmin oraz zgodnie z przyjętymi do analizy założeniami, należy zadbać o to, aby tabor wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym na terenie aglomeracji poznańskiej był przede wszystkim niskoemisyjny, a w miarę możliwości finansowych, którymi dysponują operatorzy lub pozyskują w formie dotacji - zeroemisyjny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z Analizą oraz udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej