Konsultacje społeczne dotyczce projektu " Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025"

Od dnia 28 grudnia 2018 r. rozpoczynają się prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania konsultacje społeczne projektu "Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025" (w skrócie "Aktualizacja Planu Transportowego").

Bezpośrednią przyczyną aktualizacji Planu Transportowego są zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ta w artykule 59 zmienia zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczące Planu Transportowego i w artykule 80 nakazuje aktualizacje Planu Transportowego w okresie roku od wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakres aktualizacji Planu Transportowego wynika z wymogów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz aktualnych prac badawczych prowadzonych w Poznaniu. W świetle tejże Ustawy  w planie transportowym muszą znaleźć się zapisy dotyczące m.in.:

  • linii komunikacyjnych na których planowane są przewozy autobusami zeroemisyjnymi wraz z planowanym czasem ich uruchomienia,
  • lokalizacji stacji ładowania oraz sposobu przyłączenia do sieci energetycznej.

Dla powyższych aspektów został opracowany raport "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Poznaniu autobusów zeroemisyjnych" dostępny TU

Przeprowadzona analiza wykazała, że w świetle potrzeb sieci komunikacyjnej Poznania i okolicznych gmin oraz zgodnie z przyjętymi do analizy założeniami, należy zadbać o to, aby tabor wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym na terenie aglomeracji poznańskiej był przede wszystkim niskoemisyjny, a w miarę możliwości finansowych, którymi dysponują operatorzy lub pozyskują w formie dotacji -zeroemisyjny. Wyniki tej analizy zostały uwzględnione w aktualizacji Planu Transportowego.

Ponadto postanowiono również uaktualnić te zapisy Planu Transportowego, które nie wymagają badań ruchowych tj. rozdziały dotyczące integracji systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy usług przewozowych. Nie aktualizowano natomiast kierunków rozwoju sieci transportu publicznego, ponieważ są one uzależnione od wyników badań ruchowych.

Należy podkreślić, że niezależnie od obecnej aktualizacji Planu Transportowego, wywołanej - jak wskazano powyżej - koniecznością spełnienia określonych wymagań ustawowych, Miasto planuje przeprowadzenie kompleksowej aktualizacji tego dokumentu z jednoczesnym określeniem nowego, dłuższego horyzontu czasowego. Będzie to jednak możliwe dopiero po dokonaniu w połowie roku 2019 odbioru realizowanych już od 2018 r. prac w zakresie aktualizacji modelu ruchu, ponieważ wyniki pomiarów ruchu oraz przeprowadzonego na ich podstawie nowego rozkładu będą bowiem kluczowe dla określenia nowych kierunków rozwoju sieci transportowej.

W związku z powyższym, wszystkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące rozbudowy układu transportowego, zgłoszone przy okazji obecnych konsultacji a wykraczające poza zakres obecnej aktualizacji zostaną przyjęte do analizy w ramach kolejnej, kompleksowej aktualizacji, o której mowa powyżej.

Dla zwiększenia czytelności dokumentu rozdziały nie podlegające aktualizacji zapisane zostały kursywą.

Konsultacje społeczne potrwają od 28 grudnia 2018 do 18 stycznia 2019 roku, a uwagi i propozycje do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej, poprzez skrzynkę mailową, na adres: kp@um.poznan.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Projekt "Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025" zostanie zamieszczony poniżej przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej