Konsultacje społeczne zmiany statutu Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo w Poznaniu, który określa organizację i zakres działania osiedla.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo wystąpiła do Rady Miasta Poznania o zmianę nazwy Osiedla na Starołęka-Minikowo i podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę. Rada Osiedla, uzasadniając wniosek, powołała się na pismo Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z 23 września 2020 r., dotyczące położenia dawnej miejscowości Marlewo, obecnie części miasta Poznania, która zawiera się w nazwie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. W uzasadnieniu Rada Osiedla wskazała, że na podstawie dokumentacji i badań położenia Marlewa, zgodnie z zasadami, poprzez wyznaczenie położenia współrzędnych określających lokalizację nazwy miejscowości, wynika jednoznacznie, że Marlewo położone jest poza granicami Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo, tj. na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny. Rada Osiedla podniosła, że zmiana nazwy Osiedla umożliwi przywrócenie pierwotnego nazewnictwa dla części Osiedla nazywanej obecnie Marlewem, zgodnie z wolą mieszkańców, którzy są posiadaczami aktów własności gruntów na Starołęce Wielkiej i zabiegają o przywrócenie historycznej nazwy Starołęka Wielka.

Celem konsultacji jest:

  • poznanie stanowiska mieszkańców osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo co do proponowanej zmiany statutu osiedla, skutkującej zmianą nazwy osiedla,
  • uzyskanie opinii, propozycji i uwag mieszkańców w ww. zakresie.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana statutu Osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo poprzez zmianę nazwy osiedla na Osiedle Starołęka- Minikowo, oraz w konsekwencji odpowiednie zmiany statutu oraz załączników do statutu poprzez zmianę nazwy osiedla przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 22 lutego do 15 marca 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania opinii, propozycji, uwag co do proponowanej zmiany statutu Osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl;

2) pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Aktualny Statut Osiedla Starołeka - Minikowo - Marlewo oraz projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany tego statutu zostały zamieszczone poniżej oraz na stronie internetowej: www.poznan.pl/osiedla.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany Statutu oraz do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej