Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018

W dniach od 23 marca do 15 kwietnia 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać na formularzu konsultacji przez okres 23 dni zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Wydziału Ochrony Środowiska, jak i drogą elektroniczną na dedykowany adres mailowy: wos@um.poznan.pl

Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców i podmiotów odpowiedzialnych za realizację Programu z projektem Programu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie opinii, uwag, postulatów i propozycji do projektu Programu oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie metod ochrony środowiska przed hałasem.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęło 14 uwag, zawierających łącznie 37 wniosków, zapytań i opinii z których:

  • 4 wnioski uwzględniono w całości,
  • 8 wniosków uwzględniono częściowo,
  • 9 wniosków nie uwzględniono,
  •  w 16 zapytaniach i opiniach udzielono wyjaśnień.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach i wszystkie przekazane uwagi.

Szczegółowe podsumowanie konsultacji wraz z katalogiem wniesionych uwag, opinii, propozycji zapisu oraz odniesieniem do proponowanych zmian  znajdą Państwo w Raporcie z odbytych konsultacji społecznych w załączniku poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej