Raport z konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową 354 w ciągu ulicy Golęcińskiej w Poznaniu

Zakończone 26 listopada br. konsultacje społeczne poświęcone były budowie wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła, wraz z przebudową sąsiadującego z nią układu drogowego. Mieszkańcy zainteresowani tą inwestycją mogli przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian w formie pism i maili lub zgłosić je podczas spotkania, które odbyło się 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15.

W ramach konsultacji społecznych do Zarządu Dróg Miejskich, prowadzącego konsultacje wpłynęło łącznie 54 wiadomości email, w których przesłano 60 propozycji zmian do zaprezentowanych rozwiązań. Ponadto 7 osób wyraziło akceptację dla wariantu I koncepcji budowy wiaduktu, a wariant II poparło 18 uczestników konsultacji. Tyle samo osób wskazało, że powstanie bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową Poznań - Piła w ciągu ul. Golęcińskiej jest niezbędne i pilne, niezależnie od tego w jakim wariancie miałoby być zrealizowane.

Wśród najczęściej zgłaszanych postulatów znalazły się:

  1. Wyznaczenie lewoskrętu z ul. Golęcińskiej w "starą Golęcińską" za projektowanym wiaduktem;
  2. zaprojektowanie funkcjonalnego i bezpiecznego przebiegu drogi rowerowej;
  3. wprowadzenie zmian dedykowanych transportowi zbiorowemu - wyznaczenie buspasów;
  4. zminimalizowanie wycinki drzew i powierzchni gruntów objętych wykupem;
  5. zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do położonej w pobliżu inwestycji szkoły Da Vinci, w tym zoptymalizowanie położenia przystanków autobusowych.

Powyższe zagadnienia pojawiały się zarówno w przesyłanych wiadomościach i pismach, jak również podczas spotkania z mieszkańcami. Odpowiadając na nie, ZDM zajął następujące stanowisko:

Ad. 1. Zakres projektu umożliwia wyznaczenie na skrzyżowaniu "nowej" Golęcińskiej z jej starym przebiegiem lewoskrętu za projektowanym wiaduktem, który pomieści do 3 samochodów. Dłuższy lewoskręt oznaczałby konieczność poszerzenia konstrukcji wiaduktu, co ma bezpośredni wpływ na koszty inwestycji. Takie rozwiązanie zostanie szczegółowo przeanalizowane po przystąpieniu do prac nad docelową dokumentacją projektową.

Ad. 2. Drogi rowerowe i wszystkie elementy infrastruktury rowerowej zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również standardami rowerowymi.

Ad. 3. Z uwagi na ograniczenia terenu nie jest możliwe wyznaczenie buspasu.

Ad. 4. Inwentaryzacja dendrologiczna, określająca liczbę drzew przeznaczonych do wycinki oraz wyznaczenie gruntów do wykupu to działania, które zostaną przeprowadzone w ramach prac nad dokumentacją projektową, a więc na kolejnym etapie inwestycji. Obecnie szacuje się, że wycinką objętych zostanie od 41 do 54 drzew i wykup od 40 do 47 hektarów gruntów.

Ad. 5. Docelowe rozwiązania i organizacja ruchu będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpiecznego dojścia do szkoły Da Vinci. Projekt przystanków autobusowych, w tym ich dokładna lokalizacja, zostaną ustalone z Zarządem Transportu Miejskiego.

Propozycje uczestników konsultacji wykraczające poza zakres koncepcji zostały przyjęte  i będą analizowane na etapie przystąpienia do realizacji pozwalających na to zadań.

Szczegółowe zestawienie wszystkich przesłanych propozycji, uwag i pytań wraz z odpowiedziami na nie zostało zamieszczone w załączonej niżej tabeli.

Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich informuje, że prace projektowe będą kontynuowane przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. W budżecie na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto zabezpieczyło środki finansowe na projektowanie i realizację wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej w kwocie 42 milionów złotych na lata 2019-2022.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach społecznych i zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej