Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki

Konsultacje społeczne prowadził Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Konsultacje trwały od 25 stycznia do 15 lutego 2021.

Przedmiotem konsultacji społecznych była zmiana statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki poprzez zmianę nazwy osiedla na Osiedle Piątkowo Północ, oraz w konsekwencji odpowiednie zmiany statutu oraz załączników do statutu poprzez zmianę nazwy osiedla przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

W przedmiotowych konsultacjach społecznych najwięcej uwag wnoszono w zakresie braku zgody na zmianę nazwy osiedla z uwagi na oczywistą pomyłkę osiedla w rozumieniu miejskim i osiedla spółdzielczego. Skojarzono to z potrzebą zmian administracyjnych wiążących się z kosztami wymiany dokumentów, tablic, zmiany w  bankach i  urzędach.

Konsultacje społeczne dotyczyły zmiany nazwy jednostki pomocniczej Miasta. W Poznaniu przyjęto, że jednostki pomocnicze nosić będą nazwę "osiedla". Obok tego rodzaju osiedli funkcjonują osiedla, będące osiedlami spółdzielczymi, które są administrowane przez podmioty prawa prywatnego i nie są powiązane ze strukturą miejską. 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje Osiedlem Jana III Sobieskiego, które jest osiedlem mieszkaniowym, posiadającym własną Radę. Nie jest to osiedle, jako jednostka pomocnicza miasta i przedmiotowe konsultacje społeczne nie dotyczą zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego.

Zmiana nazwy osiedla, jako jednostki pomocniczej Miasta nie pociąga za sobą konieczności zmiany dokumentów zarówno przez osoby fizyczne jak i inne podmioty.

Z inicjatywą zmiany nazwy jednostki pomocniczej Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki wystąpiła Rada tego osiedla. Rada Osiedla wskazała na przyczyny proponowanej zmiany.

Ostateczna decyzja, co do zmiany nazwy jednostki pomocniczej należeć będzie do Rady Miasta Poznania, a wynik konsultacji zostanie Jej przedstawiony.

Poniżej zamieszczamy Raport z przedmiotowych konsultacji społecznych i dziękujemy za wzięcie w nich udziału.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej