Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo

Konsultacje społeczne prowadził Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od 22 lutego do 15 marca 2021 r.

Przedmiotem konsultacji społecznych była zmiana statutu Osiedla Starołęka- Minikowo - Marlewo poprzez zmianę nazwy osiedla na Osiedle Starołęka- Minikowo, oraz w konsekwencji odpowiednie zmiany statutu oraz załączników do statutu poprzez zmianę nazwy osiedla przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo z propozycją Rady Osiedla dot. zmiany nazwy osiedla oraz zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców co do proponowanej zmiany statutu.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie wyrażania opinii, propozycji, uwag co do proponowanej zmiany statutu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. Zainteresowani mieszkańcy mogli przesyłać swoje stanowiska poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl,

2) wiadomości wysyłane pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Statut Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo oraz projekt uchwały w sprawie zmiany tego statutu został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych: www.poznan.pl/konsultujemy oraz www.poznan.pl/osiedla.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym planem.

W okresie objętym konsultacjami wpłynęło łącznie 776 uwag, propozycji, opinii, które w formie zestawienia są przedstawione poniżej.

Ostateczna decyzja, co do zmiany nazwy jednostki pomocniczej należeć będzie do Rady Miasta Poznania, a wynik konsultacji zostanie Jej przedstawiony.

Poniżej zamieszczamy Raport z przedmiotowych konsultacji społecznych i  bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie i wzięcie udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej