Przedsięwzięcia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dążąc do zapewnienia jak najskuteczniejszej ochrony ludności przed skutkami sytuacji kryzysowych powodowanych zarówno przez siły natury jak i awarie techniczne co roku przeprowadza oraz uczestniczy w przygotowaniu kilkunastu przedsięwzięć.  Wśród nich wyróżnić można:

 • Treningi Systemu Wykrywania Ostrzegania i Alarmowania - realizowane poprzez głośne uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania i alarmowania (syreny). Treningi odbywają się obowiązkowo raz na kwartał, dodatkowo na polecenie Prezydenta Miasta Poznania dla uczczenia obchodów różnych rocznic. Codziennie dyżurny CZK wykonuje ,,ciche testy" sprawdzające: komunikację radiową z syrenami i system informacji sms.
 • Treningi Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - prowadzone przez  Prezydenta Miasta Poznania  jako przewodniczącego zespołu lub dyrektora WZKiB - jako  zastępcy przewodniczącego zespołu. Scenariusze treningu przygotowywane są  przez pracowników WZKiB i dotyczą rozwiązywania  przez członków  zespołu różnych sytuacji kryzysowych, jakie mogą wystąpić  w mieście-od katastrof naturalnych po awarie techniczne.
 • Pokazy z udzielania pierwszej pomocy - realizowane przez WZKiB wspólnie ze współpracującymi z wydziałem organizacjami i instytucjami ratowniczymi (WOPR, WCW) na różnego rodzaju festynach.
 • Konkurs ,,Poznański Strażak Roku" - mający na celu promowanie i premiowanie mistrzostwa w zawodzie strażaka (PSP i OSP).
 • Konkurs ,,Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" -mający na celu promowanie i premiowanie dzielnicowych za wybitne osiągnięcia w służbie.
 • Dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta OSP - jest to ustawowe  zadanie nałożone na gminę w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
 • Ćwiczenia z udziałem sił ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście- ich celem jest zgranie działalności  służb, inspekcji i straży w akcjach ratowniczych, sprawdzenie funkcjonowania CZK i stanowisk kierowania  tych służb.
 • Szkolenie obronne - celem jest przygotowanie osób oraz zespołów, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, do kierowania i realizacji wybranymi elementami z systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Zawody sportowo-ratownicze dla szkół ponadgimnazjalnych-celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony ludności, a w szczególności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Program ,,Wiem jak ratować życie" - program zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży  o wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Program ma stanowić  podstawę  dla prowadzonego w szkołach przedmiotu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa".
 • Program ,, Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" - program zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form wspóldziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz  policji i straży miejskiej zmierzajacych do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności  przeciwdziałania zjawiskom związnym z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów - w szczególności dla  uczniów klas zarządzania kryzysowego zorganizowanych w Zespole Szkół Handlowych, a także uczniów innych zainteresowanych szkół, które chcą takie zajęcia przeprowadzić.
 • Pokazy organizacji i funkcjonowania CZK dla podmiotów  biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 • Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego.