TERESA RABSKA

Urodziła się w Środzie Wielkopolskiej 20 października 1926 roku. W Krakowie uczyła się na tajnych kompletach, po wojnie przyjechała do Poznania, zdała maturę w Liceum generałowej Zamoyskiej. O wyborze studiów prawniczych zadecydowała, jak sama mówi, tradycja rodzinna - obydwaj dziadkowie i dwaj starsi bracia byli prawnikami. W roku 1950 rozpoczęła pracę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Odtąd całe jej zawodowe życie związane było z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza. Od 1969 roku kierowała Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego, w 1991 została profesorem zwyczajnym. W swojej karierze pełniła wiele funkcji, aż do prorektora UAM. Uczyła w Poznaniu w warszawskiej Szkole Administracji Publicznej, na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Wypromowała ponad 600 magistrów prawa i administracji W latach 1989-99 była ekspertką w parlamencie w sprawach legislacyjnych. Pracowała nad reformą ustrojową w niepodległej Polsce. Przez trzy lata pracowała w Radzie Służby Cywilnej. Przez 7 lat (1990-96) była członkiem Centralnej Komisji ds. tytułów i stopni naukowych. W 1994 roku była w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Aktywnie wspierała wiele prac parlamentarnych, doradzała tez poznańskiemu samorządowi. Jest autorką ponad 150 publikacji, w tym często wznawianej książki Prawo administracyjne stosunków gospodarczych. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym najstarszego w Polsce (1921) czasopisma prawniczego "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny". Wypromowała ok. 600 magistrów, 10 doktorów i 2 doktorów habilitowanych. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymała w roku 1994 za zbiór tekstów omawiających organizacje i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Institute of Administrative Sciences w Brukseli, Rady Naukowej Samorządu Terytorialnego i Służby Cywilnej, Stowarzyszenia Edukacji Administracji. Publicznej w Białymstoku. Reprezentuje z całą pewnością "poznański styl pracy". Nie ma w nim "fajerwerków", jest za to znakomita, poparta wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem praca dla dobra całego społeczeństwa. Kształtowanie samorządności w Polsce zdegradowanej w tym względzie bez mała 50 latami socjalizmu wymaga od prawników wielkiej wiedzy i rozwagi. Profesor Rabska należy do takiego grona.

Odznaczona m. in.: nagrodami ministerialnymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doceniając dorobek naukowy, wielkie zaangażowanie w odbudowę polskiej samorządności po roku 1989, tworzenie tym samym społeczeństwa obywatelskiego, poznańscy radni na sesji LXXIII z dnia 8 czerwca 2010 roku nadali profesor Teresie Rabskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Dziękując za wyróżnienie, profesor powiedziała: "Moja praca była wyłącznie spełnieniem obowiązków obywatela. Nadanie tytułu będę traktować jako bodziec i zobowiązanie do dalszego działania".

Profesor Teresa Rabska zmarła 7 sierpnia 2018 roku, w wieku 91 lat

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej