Otwarte konkursy ofert

OTWARTY KONKURS OFERT NR 67/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zadanie: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - ewaluacja programu CIL

Cel zadania:

Przeprowadzenie ewaluacji programu CIL realizowanego w latach 2017 - 2020

Rezultaty zadania:

a) objęcie badaniem min. 20 realizatorów zadania

b) sporządzenie raportu podsumowującego wraz z analizą efektywności i trwałości programu CIL oraz rekomendacjami


Termin realizacji zadania publicznego

maksymalnie od 9 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 27 października 2020 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl. 
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 15:30 w ww. terminie).
 4. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania w chwili podpisania umowy lub na prośbę Urzędu.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 9 listopada 2020 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51 w skali oceny od 0 do 100. Nie wszystkie oferty ocenione pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania, w formie zarządzenia.

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT NR 57/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - program edukacyjny w zakresie przywództwa i rozwoju liderów


cel zadania:
przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie przywództwa i rozwoju liderów z Poznania


proponowane rezultaty zadania:

 • objęcie programem edukacyjnym min. 30 osób
 • realizacja  min. 1 debaty oksfordzkiej
 • realizacja min. 1 bloku tematycznego w zakresie kompetencji przywódczych

Termin realizacji zadania publicznego:
maksymalnie od 14 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl
(zwanej dalej platformą) w terminie do 10 sierpnia 2020r.
Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl. 
Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl
(skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 15:30 w ww. terminie).
Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania w chwili podpisania umowy lub na prośbę Urzędu.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 14 września 2020r.

Załączniki


OTWARTY KONKURS OFERT NR 27/2020

POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na 2020r.

Zadania:

Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting nabór wniosków

Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki nabór wniosków

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej