Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, działającą w formie jednostki budżetowej.  Zarządza 48 parkami, 123 zieleńcami oraz Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan- (523,95 ha).

Jednostką kieruje Dyrektor powoływały przez Prezydenta Miasta Poznania.

Dyrektor ZZM- Szymon Prymas

I Z-ca Dyrektora- Barbara Hoffmann

II Z-ca Dyrektora- Magdalena Kizeweter

Przedmiotem działalności Zarządu Zieleni Miejskiej

jest  administrowanie  urządzonymi  terenami  zieleni  miejskiej  o  charakterze  parkowym  w szczególności:

 • programowanie i planowanie zieleni o charakterze parkowym na terenie Miasta Poznania
 • administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowę nowych parków i zieleńcy
 • podejmowanie działań interwencyjnych (w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody) dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością Miasta Poznania, nie oddanych we władanie osobom trzecim
 • prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni na terenach administrowanych przez Jednostkę
 • prowadzenie prac rewaloryzacyjnych na terenach administrowanych przez Jednostkę
 • budowa nowych obiektów o charakterze parkowym
 • współpraca z samorządami pomocniczymi w zakresie statutowych zadań Jednostki

Jednostka może prowadzić również działalność w zakresie:

 • dzierżawy gruntów znajdujących się we władaniu Jednostki

ZZM działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 4. Uchwały nr XXVI/314/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Lasów Komunalnych Miasta Poznania i utworzenie jednostki budżetowej- Zarząd Zieleni Miejskiej,
 5. Uchwały Nr LXXX/1266/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu i utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich,
 6. Uchwała Nr XXIX/430/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
 7. Innych przepisów prawa