Edukacja przyrodnicza

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, działającą w formie jednostki budżetowej.  Zarządza 48 parkami, 123 zieleńcami oraz Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan- (523,95 ha).

Jednostką kieruje Dyrektor powoływały przez Prezydenta Miasta Poznania.

Dyrektor ZZM- Szymon Prymas

I Z-ca Dyrektora- Julia Syska- Wieczorek

II Z-ca Dyrektora- Magdalena Kizeweter

Zadaniem ZZM jest:

1)        udział w tworzeniu kierunków rozwoju terenów zieleni lub rekreacji na obszarze Poznania,

2)        podejmowanie działań względem parków, zieleńców, skwerów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni lub rekreacji na obszarze Poznania, będących we władaniu ZZM lub w jego utrzymaniu na podstawie porozumień lub aktów prawnych;

3)        podejmowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości przyrodniczej wśród mieszkańców.

ZZM realizuje swoje zadania poprzez:

1)        proponowanie kierunków rozwoju terenów zieleni lub rekreacji;

2)        udział w opiniowaniu dokumentów planistycznych oraz strategicznych Miasta Poznania;

3)        inicjowanie lub udział w opiniowaniu pozyskiwania do zasobu nieruchomości Miasta Poznania terenów przeznaczonych pod zieleń i rekreację;

4)        tworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni lub rekreacji;

5)        prowadzenie inwestycji obejmujących projektowanie, budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację i rewaloryzację terenów zieleni lub rekreacji;

6)        zarządzanie nieruchomościami miejskimi przeznaczonymi na tereny zieleni lub rekreacji oraz administrowanie terenami zieleni lub rekreacji oddanymi do korzystania miejskim jednostkom pomocniczym, w zakresie z nimi uzgodnionym i finansowanym ze środków jednostek pomocniczych, w szczególności:

a)         prowadzenie bieżącego utrzymania i pielęgnowania zieleni,

b)        prowadzenie bieżącego utrzymania i remonty elementów zagospodarowania, w tym m.in. budynków, obiektów sportowych, obiektów małej architektury, fontann i nawierzchni;

7)        tworzenie i prowadzenie projektów z zakresu edukacji przyrodniczej, w szczególności z zakresu ochrony zieleni;

8)        tworzenie i prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie prowadzonej działalności ZZM;

9)        inicjowanie i prowadzenie dialogu z mieszkańcami w zakresie działań podejmowanych przez ZZM;

10)      współpraca z miejskimi jednostkami pomocniczymi w zakresie statutowych zadań ZZM.

ZZM działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  3. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  4. Uchwały nr XXVI/314/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Lasów Komunalnych Miasta Poznania i utworzenie jednostki budżetowej- Zarząd Zieleni Miejskiej,
  5. Uchwały Nr LXXX/1266/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu i utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich,
  6. Uchwała Nr XXIX/430/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
  7. Innych przepisów prawa