KOMUNIKAT

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w Poznaniu

Szczegóły na stronie bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/

KOMUNIKAT

o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy, że  20 i 27 listopada oraz 4 i 11 grudnia 2021 r. zostają uruchomione dodatkowe dyżury w punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacjach: pl. Kolegiacki 17, ul. 3 Maja 46, ul. Grunwaldzka 19. W punktach obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00).

Od 31 maja br. w Poznaniu przywrócona została stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo) we wszystkich lokalizacjach:

-         npp nr 1 - ul. 3 Maja 46 - Urząd Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni),

-         npp nr 2 i 9 - os. Zwycięstwa 125 - Dom Kultury Wiktoria (porad prawnych udzielają radcy prawni, adwokaci),

-         npp nr 3 - ul. Chwaliszewo 69 - siedziba OIRP (porad prawnych udzielają radcy prawni),

-         npp nr 4-6 i 12, npo nr 13 i 14 - ul. Matejki 50 - Urząd Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni, adwokaci, doradcy obywatelscy),

-         npp nr 7, 8, 10, 11, npo nr 20 i 21 - ul. Grunwaldzka 19 (porad prawnych/obywatelskich udzielają radcy prawni, adwokaci; poradnictwo obywatelskie z zakresu: alimenty, rozwód, podział majątku, sprawowanie władzy rodzicielskiej, zadłużenia, upadłość konsumencka, dysfunkcje w rodzinie; sprawy mieszkaniowe),

-         npo nr 15 i 16 - ul. Małachowskiego 10, bud. B (poradnictwo obywatelskie z zakresu: alimenty, rozwód, podział majątku, sprawowanie władzy rodzicielskiej, zadłużenia, upadłość konsumencka, dysfunkcje w rodzinie; sprawy mieszkaniowe),

-         npp nr 17 i 18 - ul. Wszystkich Świętych 1 - PCŚ (porad prawnych udzielają radcy prawni, adwokaci),

-         npp nr 19 - pl. Kolegiacki 17 (porad prawnych udzielają adwokaci).

W punktach stacjonarnych obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie!

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego, zadzwoń:

Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00)

i umów termin udzielenia porady.

Wybierz formę udzielenia porady: bezpośrednio w punkcie lub zdalnie.

Na wizytę  przyjdź punktualnie, bez osób towarzyszących.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w  ostatnim roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne