NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W MIEŚCIE POZNANIU W 2020 ROKU

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00 pod numerem telefonu: 61 646 33 44 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpołatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Załączniki

                       UWAGA:

W miesiącu grudniu 2019 r. część punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zmieni godziny, dni i lokalizacje udzielania porad:

 • W dniu 14 grudnia (sobota) 2019 r. odbędą się dyżury punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:


-
w budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 - w godz. od 7.30 do 15.30 (pkt nr 7 i 11),

- w budynku Urzędu Miasta Poznania ul. Matejki 50 pokój 6 a - w godz. od 8.00 do 16.00 (pkt nr 6 i 14),

- w budynku Urzędu Miasta Poznania ul. Matejki 50 pokój 207 - w godz. od 7.30 do 15.30 (pkt nr 4 i 5),

- w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - ul. Cześnikowska 18 - w godz. od 7.30 do 15.30 (pkt nr 1 i 2),

- w Szkole Podstawowej nr 58 - ul. Ławica 3 - w godz. od 8.00 do 12.00 (pkt nr 8).

 • W dniu 21 grudnia odbędzie się dyżur w godz. 8.00-16.00, w budynku Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 p. 5 (pkt nr 6 i 14).

_____________________________________

 • Pkt npp nr 11 Wichrowe Wzgórze 119 (SP nr 11) - w dniu 23, 30 i 31 grudnia pełni dyżur w godz. 9.00 do 13.00.
 • Pkt npp nr 9 ul. Głuszyna 187 (Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi) - w dniu 18, 23, 24-31 grudnia pełni dyżur od 10.00 do 14.00
 • Pkt npp nr 8 ul. Ławica 3 (SP nr 58) - w dniu 23, 27, 30 i 31 grudnia pełni dyżur od 8.00 do 12.00
 • Pkt npp nr 7 os. Piastowskie 101 (Dom opieki Społecznej) - w dniu 31 grudnia pełni dyżur od 8.00 do 12.00

W dniu 24 grudnia br. dyżur pełni wyłącznie pkt nr 9 ul. Głuszyna 187 w godz. od 10.00 do 14.00, pozostałe punkty npp są nieczynne.

W dniu 31 grudnia br. dyżur pełnią punkty: nr 1 i 2 ul. Cześnikowska 18 (MOPR) w godz. 7.30 do 15.30; nr 4 i 5 ul. Matejki 50 p. 207 (UMP) w godz. 7.30 do 15.30; nr 7 os. Piastowskie 101 (Dom Pomocy Spoełcznej) w godz. od 8.00 do 12.00; nr 8 ul. Ławica 9 (SP nr 58) w godz. od 8.00 do 12.00; nr 9 ul. Głuszyna 187 w godz. od 10.00 do 14.00; nr 11 Wichrowe Wzgórze 119 (SP 11) w godz. od 9.00 do 13.00, pozostałe punkty są nieczynne.

Rezerwacji wizyty należy dokonać pod nr telefonu 616 463 344 (od poniedziału do piątku w godz. 7.30-20.00)

 ________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 967/2019/P z 29 listopada 2019 r.

_______________________________________________________________________________

UWAGA:

Od 1 października 2019 r. punkt npp nr 6 z ul. Muszkowskiej 1 a, zostaje przeniesiony do budynku Urzędu Miasta Poznania ul. Matejki 50 pokój 207 - punkt czynny w godz. 15.30 -19.30 

____________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w mieście Poznaniu można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00 pod numerem telefonu: 61 646 33 44 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpołatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne