Empowerment - proces upodmiotowienia, podczas którego jednostki, grupy, społeczności stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania zmierzające do poprawy sytuacji własnej, jak i całej wspólnoty.

film

W organizowaniu społeczności lokalnej wyróżnia się 5 podstawowych wymiarów empowermentu, które wzajemnie na siebie zachodzą i przenikają się:

SPÓJNOŚĆ - wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie słabszego; włączanie grup słabszych w życie całej społeczności; zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu; dbałość o równe szanse

film

UPODMIOTOWIENIE - poczucie sprawstwa; aby rozpocząć jakąś aktywność potrzebna jest wiara że zakończy się to powodzeniem, zdolność do podjęcia wysiłku zmiany; podstawowa gotowość do podjęcia odpowiedzialności za siebie i wspólnotę

film

WPŁYW - umiejętność ludzi do wywierania wpływu na decyzje związane z daną społecznością; chodzi o poczucie wpływu na zmianę w społeczności i czynne uczestniczenie w procesach decyzyjnych; wspólne wyrażanie stanowisk w ważnych dla społeczności sprawach

film

ANGAŻOWANIE - zmiana myślenia z kategorii JA na MY, ważne są relacje w społeczności, to czy ludzie się znają, ufają sobie; czy są doświadczenia współpracy, czy rodzaj kontaktów nie jest powierzchowny; ważna jest zdolność do wspólnego rozwiązywania problemów

film

KOOPERACJA - zsieciowane społeczności, dobrze połączona społeczność; gotowość do współpracy międzyinstytucjonalnej; otwartość na zmiany; zdolność do wypracowania długofalowych wspólnych rozwiązań; wspólny cel który jednoczy ludzi

film

Od tych 5 wymiarów i ich poziomu zależy siła i sprawczość społeczności lokalnej.

Im jest on wyższy tym dana społeczność jest silniejsza i posiada wyższą moc sprawczą co umożliwia i ułatwia dokonywanie zmian społecznych i rozwój społeczności lokalnej.

film