Czym się zajmujemy

Początki Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu sięgają lat "30 ubiegłego wieku, gdy pod kierownictwem prof. Władysława Czarneckiego zespół Wydziału Rozbudowy Miasta opracował pierwszy "Ogólny plan rozbudowy Poznania".

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu w obecnej formie została powołana w 1991 r.

Przez ponad 30 lat opracowaliśmy Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994 r.), 4 edycje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1999 r., 2003 r., 2008 r., 2014 r.) oraz ponad 300 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie pracujemy nad ponad 150 projektami miejscowych planów oraz kolejną edycją Studium.

Obok pracy nad planami i Studium:

 • wykonujemy badania, studia, analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz sąsiednich gmin, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania,
 • prowadzimy konsultacje społeczne opracowywanych dokumentów planistycznych,
 • realizujemy politykę informacyjną w zakresie planowania przestrzennego miasta Poznania - prowadzimy stronę www.mpu.pl, kanał na platformie YouTube oraz stronę na portalu Facebook,
 • wykonujemy cykliczną ocenę aktualności Studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określamy wieloletnie programy ich sporządzania,
 • przygotowujemy wnioski do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania,
 • reprezentujemy Miasto przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • koordynujemy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - organu doradczego Prezydenta Miasta Poznania,
 • przygotowujemy opinie urbanistyczne dla Prezydenta Miasta Poznania,
 • prowadzimy planistyczną Geobazę danych przestrzennych Miasta Poznania,
 • prowadzimy rejestry administracyjne z zakresu planowania przestrzennego,
 • współpracujemy z biurami, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Poznania oraz z uczelniami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami planowania przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej.