Elementy systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych RP

Prezydent Miasta Poznania realizuje powyższe zadanie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 461 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2002 r. nr 122, poz.1049 z póź. zm.) oraz opracowanym "Planem akcji kurierskiej Urzędu Miasta Poznania". W "Planie akcji kurierskiej Urzędu Miasta Poznania" określono rejony doręczeń kart powołania, niezbędne siły i środki, zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej przebiegu, warianty działania w różnych porach roku i doby. Plan uzgodniony został z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Poznaniu oraz Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu. Realizację powyższego przedsięwzięcia Prezydent powierzył Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej