Ewaluacja 2018

Raport z ewaluacji projektu: "Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe" realizowanego w okresie od 12 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w okresie październik - grudzień 2018 r. w ramach projektu CIL - Regrantingowe. Celowo został wybrany ten termin by dać czas Realizatorom na zakończenie działań, podsumowanie ich i refleksję. Otrzymano 40 odpowiedzi, co stanowi 70,20% realizowanych inicjatyw.
Przedmiotem analizy badawczej było 5 obszarów działalności Realizatorów podczas realizacji zadania. Były to:
 Obszar I - realizowane działania,
 Obszar II - korzyści z realizowanych działań.
 Obszar III - cechy wyróżniające działania, mocne strony,
 Obszar IV - przeszkody, trudności podczas realizacji działań
 Obszar V - uwagi Realizatorów

Ewaluacja została przeprowadzona 2 lata po realizacji pilotażowego CIL [CIL Wilda, Świerczewo, Dębiec 2016] i zauważa, że realizacja działań, rozwój społeczności, aktywizacja i ich sieciowanie, będzie postępowało, Opinię tę wzmacnia również fakt, że część Realizatorów mocno zakorzeniła się w lokalnych środowiskach i opiera swoje działania na współpracy z różnymi organizacjami społecznymi, a także podmiotami publicznymi. Jest to rodzaj społecznego zaplecza, które pozwala im działać skuteczniej i efektywniej.
W dużej mierze przyczynia się do tego również nagłośnienie samego Programu CIL, Projektu CIL-Regrantingowego, jak i działań prowadzonych przez lokalną społeczność.

Rekomendacje
1. Centra Inicjatyw Lokalnych powinny być kontynuowane. Zakres ich działalności powinien zakładać animowanie inicjatyw oddolnych oraz wspieranie wszystkich grup mieszkańców, bez ograniczeń np. wiekowych,
2. CILe powinny wspierać Realizatorów na KAŻDYM etapie realizacji inicjatywy,
3. Rolą CILi powinno być edukowanie lokalnej społeczności,
4. Należy wspierać współpracę i sieciowanie się CIL-i,
5. Miasto Poznań powinno kontynuować regranting jako skuteczną i efektywną formę wspierania aktywności mieszkańców, w szczególności skupionych wokół młodych, nieaktywnych NGO i grup nieformalnych, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia samorządu,
6. Konieczne jest zapewnienie ciągłości działania CIL-i, które w konsekwencji wpływać będzie na organizowanie społeczności lokalnej,
Generalnie należy ocenić, że Projekt okazał się skuteczny i użyteczny, a jego efekty mają charakter trwały i umożliwiają kontynuację i rozwijanie dalszych działań w obszarze aktywizowania i organizowania społeczności lokalnych. Potwierdza to zarówno ocena przebiegu realizacji Projektu oraz aktywności Realizatorów po jego zakończeniu.

Załączniki