Informacje ogólne

Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem nr 5/2019/K z dnia 25 stycznia 2019 r. zmienionym zarządzeniem nr 26/2019/K z dnia 2 lipca 2019 r. powołał Miejski Zespół ds. Jakości Powietrza na terenie miasta Poznania.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji planu działań zaradczych i sposobów ich realizacji podejmowanych dla poprawy jakości powietrza na terenie Poznania, we współpracy z administracją państwową, innymi podmiotami administracji publicznej, instytucjami naukowymi i badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Celem pracy Zespołu jest poprawa jakości powietrza na terenie Poznania, a także związana z tym poprawa jakości życia mieszkańców.

Wypracowanie najlepszych i jednocześnie możliwych do realizacji rozwiązań, przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Załączniki