Informacje ogólne o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy

Przypominamy, że udział w Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. 

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Policja otrzymała od Wojewódzkich Komisarzy Spisowych już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie.

Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają się na karę grzywny.

Jeżeli nie spisałeś się przez Internet nie możesz już odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na pytania spisowe, gdy się Tobą skontaktuje. Odmawiając narażasz się na karę grzywny.

Jeżeli masz dostęp do Internetu - spisz się na stronie spis.gov.pl

Jeżeli nie masz udaj się do Urzędu Miasta i spisz się przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Możesz się również spisać na infolinii dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 od 8:00 do 18:00.


Czym jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Spis ludności to - jak podaje Encyklopedia PWN - podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Dzięki spisowi ludności i mieszkań państwo otrzymuje od obywateli informację o społeczeństwie i jego strukturze: wyznaniach, narodowości, statusie ekonomicznym. Na podstawie tych danych państwo podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Dane uzyskane w trakcie spisu powszechnego mają m.in także wpływ na wysokość dotacji unijnych.

Powszechny spis ludności w Polsce spełnia następujące warunki:

a) powszechność, tj. obejmuje wszystkich mieszkańców;

b) jednoczesność:  jest przeprowadzany w określonym czasie;

c) imienność: każdy jest spisany z imienia i nazwiska;

d) bezpośredniość: odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana;

e) periodyczność: spis jest przeprowadzany jest co 10 lat; ostatni spis powszechny w Polsce przeprowadzono w 2011 r.

Aktami prawnymi regulującymi wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku są:

  1. rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008);
  2. rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017);
  3. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.);
  4. ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Organy odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu powszechnego

Pracami spisowymi na terenie kraju kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  jako Generalny Komisarz Spisowy.
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych zapewnia Centralne Biuro Spisowe.

Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda, jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest wlaściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie województwa zapewnia wojewódzkie biuro spisowe.

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt/burmistrz/prezydent jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wskazana przez gks (w przypadku Miasta Poznania funkcję tę pełni Sekretarz Miasta Poznania).
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy zapewnia gminne biuro spisowe.

Czynności spisywania ludności i mieszkań wykonują rachmistrze spisowi (telefoniczni oraz terenowi).


Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Twoje dane pozyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Załączniki