Informacje ogólne o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Spis ludności to - jak podaje Encyklopedia PWN - podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Dzięki spisowi ludności i mieszkań państwo otrzymuje od obywateli informację o społeczeństwie i jego strukturze: wyznaniach, narodowości, statusie ekonomicznym. Na podstawie tych danych państwo podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Dane uzyskane w trakcie spisu powszechnego mają m.in także wpływ na wysokość dotacji unijnych.

Powszechny spis ludności w Polsce spełnia następujące warunki:

a) powszechność, tj. obejmuje wszystkich mieszkańców;

b) jednoczesność:  jest przeprowadzany w określonym czasie;

c) imienność: każdy jest spisany z imienia i nazwiska;

d) bezpośredniość: odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana;

e) periodyczność: spis jest przeprowadzany jest co 10 lat; ostatni spis powszechny w Polsce przeprowadzono w 2011 r.

Aktami prawnymi regulującymi wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku są:

  1. rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008);
  2. rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017);
  3. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.);
  4. ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Pracami spisowymi na terenie kraju kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  jako Generalny Komisarz Spisowy.
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych zapewnia Centralne Biuro Spisowe.

Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda, jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest wlaściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie województwa zapewnia wojewódzkie biuro spisowe.

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt/burmistrz/prezydent jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wskazana przez gks (w przypadku Miasta Poznania funkcję tę pełni Sekretarz Miasta Poznania).
Przygotowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy zapewnia gminne biuro spisowe.

Czynności spisywania ludności i mieszkań wykonują rachmistrze spisowi (telefoniczni oraz terenowi).


Twoje dane pozyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Załączniki