1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij odpowiedni formularz wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest:

 • wniosek dla Wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą (dla osób fizycznych)
 • wniosek dla Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,
 • oświadczenie z deklaracją uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (pozwolenie/zgłoszenie robót budowlanych), jeśli wnioskujesz o demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • zgodę właściciela/współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego na wykonanie prac,
 • zgodę stowarzyszenia ogrodowego na wykonanie prac, jeśli składasz wniosek dotyczący działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • informację o wyrobach zawierających azbest, jeśli uprzednio nie została złożona do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • pełnomocnictwo w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej),
 • kserokopię zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu określającego odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, rekompensatę przyrodniczą oraz wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia usługi - w przypadku występowania w obiekcie, którego dotyczy wniosek, ostoi i siedlisk chronionych gatunków zwierząt (np. ptaków i nietoperzy),
 • formularz pomocy de minimis w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub formularz pomocy de minimis w rolnictwie, gdy prowadzisz działalność rolniczą,
 • kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa),
 • fotografie wyrobów zawierających azbest na obiektach budowlanych lub składowanych odpadów azbestowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej