Dodaj obiekt - Kluby sportowe osób niepełnosprawnych

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań

Opis

Najbardziej dogodne wejście z podjazdem znajduje się od boiska szkolnego- należy się jednak wcześniej umówić telefonicznie, aby drzwi zostały wcześniej otworzone.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • 1. Organizowanie działalności sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z filozofią i zasadami międzynarodowego ruchu Special Olympics Inc. zgodnie z Oficjalnym Przepisami Ogólnymi Special Olympics i Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics i innymi wydanymi przez władze tego ruchu, o ile nie stoją w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia i prawodawstwem RP,
 • 2. Organizowanie działalności statutowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w sekcjach Olimpiad Specjalnych tworzonych bezpośrednio przy:
 • - szkołach specjalnych,
 • - ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • - domach pomocy społecznej,
 • - ośrodkach dziennego pobytu,
 • - ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych,
 • - spółdzielniach inwalidzkich,
 • - zakładach pracy chronionej
 • - warsztatach terapii zajęciowej,
 • - organizacjach rodzinnych,
 • - i innych.
 • 3. Organizowanie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa sportowego szczebla regionalnego i centralnego;
 • 4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych oraz wypoczynku.
 • 5. Współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania, a szczególnie z działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze środowiskami polonijnymi;
 • 6. Uczestniczenie w pracach europejskiego i światowego ruchu Olimpiad Specjalnych;
 • 7. Wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno - szkoleniowych i propagandowych;
 • 8. Upowszechnianie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń, konferencji, seminariów wynikających ze statutowych potrzeb Stowarzyszenia;
 • 9. Przygotowanie i zabezpieczanie kadry instruktorskiej dla potrzeb organizowanych zajęć, zawodów, imprez, itp.;
 • 10. Pozyskiwanie, szkolenie i organizacja struktur wolontariatu dla potrzeb działalności statutowej;
 • 11. Inicjowanie, popieranie i organizowanie oraz współudział w pracach naukowo - badawczych na rzecz osób z niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie kultury fizycznej, turystyki i zdrowia;
 • 12. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • 13. Ścisłe współdziałanie z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz organizacjami ich reprezentującymi;
 • 14. Podejmowanie innych działań mających wpływ na rozwój kultury fizycznej i rozwój psychofizyczny osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich integrację z całym społeczeństwem oraz niesienie pomocy tym osobom, ich rodzinom i opiekunom oraz członkom Stowarzyszenia;

Cele

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez:

 • popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Formy

Organizacja zawodów, imprez sportowych, mistrzostw, turniejów oraz olimpiad

Wróć do listy