Zadaniem Zarządu Zieleni Miejskiej jest:

1)        udział w tworzeniu kierunków rozwoju terenów zieleni lub rekreacji na obszarze Poznania,

2)        podejmowanie działań względem parków, zieleńców, skwerów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni lub rekreacji na obszarze Poznania, będących we władaniu ZZM lub w jego utrzymaniu na podstawie porozumień lub aktów prawnych;

3)        podejmowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości przyrodniczej wśród mieszkańców.

ZZM realizuje swoje zadania poprzez:

1)        proponowanie kierunków rozwoju terenów zieleni lub rekreacji;

2)        udział w opiniowaniu dokumentów planistycznych oraz strategicznych Miasta Poznania;

3)        inicjowanie lub udział w opiniowaniu pozyskiwania do zasobu nieruchomości Miasta Poznania terenów przeznaczonych pod zieleń i rekreację;

4)        tworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni lub rekreacji;

5)        prowadzenie inwestycji obejmujących projektowanie, budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację i rewaloryzację terenów zieleni lub rekreacji;

6)        zarządzanie nieruchomościami miejskimi przeznaczonymi na tereny zieleni lub rekreacji oraz administrowanie terenami zieleni lub rekreacji oddanymi do korzystania miejskim jednostkom pomocniczym, w zakresie z nimi uzgodnionym i finansowanym ze środków jednostek pomocniczych, w szczególności:

a)         prowadzenie bieżącego utrzymania i pielęgnowania zieleni,

b)        prowadzenie bieżącego utrzymania i remonty elementów zagospodarowania, w tym m.in. budynków, obiektów sportowych, obiektów małej architektury, fontann i nawierzchni;

7)        tworzenie i prowadzenie projektów z zakresu edukacji przyrodniczej, w szczególności z zakresu ochrony zieleni;

8)        tworzenie i prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie prowadzonej działalności ZZM;

9)        inicjowanie i prowadzenie dialogu z mieszkańcami w zakresie działań podejmowanych przez ZZM;

10)      współpraca z miejskimi jednostkami pomocniczymi w zakresie statutowych zadań ZZM.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej