Tytuł projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  Poznaniu"

Celem Projektu jest dostarczenie komputerów z dostępem do Internetu dla 3000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu). Projekt skierowany jest do osób i rodzin na terenie miasta Poznania spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wnioskodawcą  i realizatorem projektu jest Miasto Poznań- Biuro Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania.

Wartość projektu: 17 749 439,00 zł.

Kwota dofinansowania: 17 211 711,00zł

W ramach projektu uczestnicy otrzymają szkolenie z podstaw obsługi komputera, komputery z dostępem do Internetu oraz pakiet szkoleń e-learningowych na Elektronicznej Platformie Edukacyjnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie są mieszkańcy Poznania, w szczególności:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

- rodziny zastępcze

- samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego

- rodzinne domy dziecka.

Okres realizacji projektu - czerwiec 2009 - grudzień 2015 (+ tzw. 5 letni okres trwałości)

Załączniki


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!