Obszar Przyrodniczy

Obszar, którego granice zbliżone są do klinowo-pierścieniowego systemu zieleni.

Załączniki


ZASADY I WARUNKI DOSTOSOWANIA

Tablice i urządzenia reklamowe
Termin dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale, dla obszaru przyrodniczego wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały.

Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe niespełniające wymogów należy usunąć wraz z elementami mocującymi lub konstrukcyjnymi, a miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu poprzedniego, przy czym dopuszcza się maksymalne odstępstwo w granicach 5% dotyczące poszczególnych gabarytów.
W przypadku niespełnienia warunku odległości pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi dostosowania wymagają:

  1. tablica lub urządzenie niestanowiące elementu wiaty przystankowej,
  2. tablica lub urządzenie o większej powierzchni ekspozycji reklamy,
  3. tablica lub urządzenie zlokalizowane bardziej na północ.

Odległości między obiektami mierzone są pomiędzy ich skrajnymi elementami, a w przypadku drzewa od jego pnia

Mała architektura.
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury, nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.

Ogrodzenia.
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia pełne wykonane z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy należy dostosować do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.