WAŻNE

Po wejściu w życieUchwały NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania nadrzędnie obowiązują jej zapisy dotyczące ogrodzeń w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


DEFINICJA

Ogrodzenia ażurowe - należy przez to rozumieć ogrodzenia, w których udział prześwitów stanowi nie mniej niż 40% powierzchni pojedynczego przęsła

par. 2, pkt 12  Uchwały NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania


ZAPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 9 Uchwała NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania

W zakresie zasad i warunków usytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarach: staromiejskim, centrum i historycznych dzielnic, zurbanizowanym oraz przyrodniczym:

1)      ustala się sytuowanie ogrodzeń:

a)      ażurowych nie wyższych niż 2,2 m lub ogrodzeń pełnych nie wyższych niż 1,2 m dla terenów zabudowanych oraz ogrodów działkowych,

b)      ażurowych:

- o wysokości nie większej niż 1 m, zabezpieczających place zabaw,

- o wysokości nie większej niż 0,5 m, zabezpieczających niską zieleń,

- o wysokości nie większej niż 1 m dla ogródków gastronomicznych,

c)      w strefie ochrony konserwatorskiej oraz dla terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków nawiązujących wysokością oraz stopniem ażurowości do ogrodzeń historycznych i zabytkowych;

2)      dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń:

a)      wyższych niż wymienione w pkt 1 lit. a dla:

- obiektów sportu,

- terenów ogrodów zoologicznych,

- terenów schronisk dla zwierząt,

- terenów nieruchomości zabudowanych, o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha,

- terenów stanowiącym magazyny zewnętrzne towarzyszące budynkom handlowo-usługowym,

których powierzchnia zabudowy przekracza 10 tys. m2,

- terenów, których sposób ogrodzenia uregulowany jest w przepisach odrębnych,

b)      na terenach lasów, zgodnie z planem urządzenia lasu,

c)       na terenach związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej,

d)      służących zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej,

e)      dla niskich budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej;

3) zakazuje się sytuowania ogrodzeń:

a)      na obszarze przyrodniczym, z wyłączeniem pkt 1 oraz pkt 2 lit. a,

b)      na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wyłączeniem pkt 1 b, pkt 2 lit. e oraz zabezpieczających wybiegi dla zwierząt i obiekty sportu,

c)      ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,

d)      na terenach zieleni, z wyłączeniem ogrodzeń zabezpieczających wybiegi dla

zwierząt, place zabaw, niską zieleń, ogródki gastronomiczne oraz tereny ogrodów działkowych, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych;

4) zakazuje się stosowania:

a)      prefabrykowanych betonowych przęseł,

b)      tworzyw sztucznych, z wyłączeniem imitujących materiały naturalne, o podwyższonej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych,

c)      elementów refleksyjnych, odblaskowych.


OKRESY DOSTOSOWAWCZE

§ 10 Uchwała NR LXXXVIII/1671/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania:

5.Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków w niej określonych.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy ogrodzeń pełnych, wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy, dla których termin dostosowania ustala się na 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały.