Opłaty za opróżnianie

Górna stawka opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została uregulowana Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XLII/645/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmienioną Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LVIII/1096/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1484 ze zm.).

Maksymalną stawkę przyjęto w wysokości 28,00 zł/m3 brutto.