Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani między innymi do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych polegający na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych następuje w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie zgłaszanych wniosków przez upoważnione organy. Organem uprawnionym do wydawania powyższych decyzji jest prezydent miasta dla podmiotów mających siedzibę na terenie Poznania i osób zameldowanych na pobyt stały w Poznaniu.

W zakresie planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony Prezydent Miasta Poznania opracowuje:

1) plan świadczeń osobistych na terenie miasta Poznania na dany rok,

2) plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta Poznania,

3) plan świadczeń rzeczowych na terenie miasta Poznania na dany rok,

4) plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta Poznania.

Obowiązek ich opracowania wynika z rozporządzeń Rady Ministrów:

- z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr 181, poz.1872, z późn. zm.),

- z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z dnia 21 października 2004 r. nr 229, poz. 2307, z późn. zm.),

- z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z dnia 17 września 2004 r. nr 203, poz. 2081 z póź. zm.).

Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wykonywanie powyższych planów realizuje w imieniu prezydenta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej