Po co robione jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zapisem polityki przestrzennej samorządu gminy.

Przy jego sporządzaniu uwzględniamy obowiązkowo ustalenia dokumentów nadrzędnych - strategii krajowych i regionalnych, planu zagospodarowania przestrzennego województwa czy strategii rozwoju miasta.

W Studium, na podstawie oceny dotychczasowego rozwoju przestrzennego gminy oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń, wskazujemy, w perspektywie kolejnych 30 lat, kierunki rozwoju przestrzennego miasta - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług, przemysłu, najważniejsze elementy systemu komunikacyjnego i sieci infrastrukturalnych oraz tereny chronione i wyłączone z zabudowy (np. Kliny Zieleni).

Sporządzając Studium przygotowujemy bilans terenów i porównujemy go z prognozami demograficznymi dla miasta. W ten sposób ustalenia Studium są skoordynowane z możliwościami i przewidywanymi potrzebami rozwoju miasta.

Studium to rysunek, przedstawiający kierunki rozwoju całego miasta oraz tekst, który zawiera szczegóły dotyczące parametrów technicznych przyszłej zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenów chronionych.

Studium jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla terenu całego Poznania. Wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być z nim zgodne.

Studium sporządzamy co kilka lat, starając się zachować zgodność i aktualność polityki przestrzennej Poznania ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wyzwaniami rozwoju.